Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: handel hurtowy

Czy działalność gospodarcza w zakresie handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi, może być opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego stawką 3%?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działającw oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodó ...


Czy prawidłowo stosowane są stawki podatku od towarów i uslug dla: pasażerskiego transportu lądowego pozostałego SWW 60.23.11 - 7 %, sprzedaży detalicznej paliw SWW 50.50.10 - 22 %, sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych SWW 51.51.13 - 22 %, usług w zakresie handlu detalicznego nowymi samochodami osobowymi SWW 50.10.21 - 22 %, usług w zakresie handlu detalicznego używanymi samochodami osobowymi SWW - 22 %.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 16.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodar ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi remontowo - budowlane w obiektach budownictwa mieszkaniowego z wykorzystaniem materiałów budowlanych zakupionych w swojej Firmie (Firma zajmuje się handlem hurtowym materiałami budowlanymi)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie ant. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z dn. 14.01.2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 01.02.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 10.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

W złożonym w dniu XXX wniosku podatnik zwrócił się z prośbą o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie prawidłowego stosowania stawek podatku VAT od niżej wymienionych usług, do których to podatnik podał symbole PKWiU: 1. Roboty związane z budową i remontami dróg gruntowych i o nawierzchni tłuczniowej oraz naprawa oznakowania pionowego. PKWiU 45.23.12-00.00 „ Roboty ogólnobudowlane związane z nawierzchnią przy budowie przy budowie autostrad, ( z wyjątkiem autostrad nadziemnych ) dróg, ulic i innych tras dla pieszych i zmotoryzowanych” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 2. Profilowanie boiska sportowego. PKWiU 45.11.24-00.00 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych” Stanowisko podatnika: stawka 22%. 3. Ścinanie poboczy dróg w celu wyrównania ich z poziomem jezdni wykonane na odrębne zlecenie. PKWiU 45.11.24-00.00 „ Roboty ziemne pozostałe ( przemieszczanie ziemi )” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 4. Koszenie trawy i wycinanie drzew w pasach drogowych. PKWiU 01.41.12-00.00 „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 3%.5. Odśnieżanie i posypywanie dróg piaskiem i solą. PKWiU 90.00.30-00.00 „ Oczyszcza- nie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 7%. 6. Kopanie, czyszczenie i odmulanie rowów przydrożnych. PKWiU 45.11.21-00 „Roboty związane z kopaniem rowów” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 7. Remont i naprawa przepustów drogowych. PKWiU 45.21.21-00.10 „ Roboty ogólno budowlane związane z budowa mostów” Stanowisko podatnika: stawka 22%. 8. Obsługa i naprawa samochodów osobowych i ciężarowych. PKWiU 50.20 „ Usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych , pomoc drogowa” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 9. Obsługa i naprawa ciągników. PKWiU 29.31.90-00.00 „ Usługi napraw i konserwacji ciągników rolniczych” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%.10. Obsługa i naprawa maszyn ( równiarka, koparka, ścinarka do poboczy ) PKWiU 9.52.92- 00 „ Usługi napraw i konserwacji maszyn górniczych, maszyn do urabiania skał i do prac budowlanych” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 11. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych. PKWiU 51.53.2 „ Usługi w zakresie handlu hurtowego farbami, szkłem budowlanym, wyposażeniem sanitarnym oraz pozostałymi materiałami budowlanymi” Stanowisko podatnika: stawka 22%. 12. Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych. PKWiU 52.46.1 „ Usługi w zakresie handlu detalicznego drobnymi wyrobami metalowymi, farbami i szkłem” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 13. Sprzedaż hurtowa opału. PKWiU 51.51.1 „ Usługi w zakresie handlu hurtowego pali- wami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz wyrobami pokrewnymi” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 14. Sprzedaż detaliczna opału. PKWiU 52.48.35-00 „ Usługi w zakresie handlu detalicznego paliwami, gazem w butlach, węglem i drewnem dla potrzeb gospodarstwa domowego” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 15. Sprzedaż hurtowa nawozów. PKWiU 51.55.11-00.00 „ Usługi w zakresie handlu hurtowego nawozami sztucznymi oraz wyrobami agrochemicznymi” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 16. Sprzedaż detaliczna nawozów. PKWiU 52.48.32-00.30 „ Usługi w zakresie handlu detalicznego nawozami oraz środkami ochrony roślin Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia XXX złożonym przez Pana XXX w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za prawidłowe stanowisko podatnik ...

Czy sprzedaż hurtowa skrzynek pocztowych, artykułów złączonych i innych artykułów (lakiery, cyfry do numeracji) do ich montażu oraz sprzedaż skrzynek pocztowych wraz z usługą ich montażu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2005 r. ( data wpływu do urzędu 13.06.2005r.) sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od ...

Czy fakt, iż po ewentualnej kontroli nie zostanie odnaleziony nabywca towaru, bądź gdy nie figuruje on w ewidencjach swojego kraju, będzie miał wpływ na możliwość zastosowania stawki 0% przez podatnika?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.11.2005r., wniesionego przez N. Sp. z o.o., na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 17.11.2005 r. znak: PUS.II/443/193/2005/RO, zmienia postanowieni ...


czy wyłączenie z przewidzianego uchwałą zwolnienia z podatku od nieruchomości działalności handlowej (§ 2 pkt 1 uchwały "z wyłączeniem handlu") dotyczy każdego rodzaju handlu, w tym także części opisanej działalności Spółki, czy też wyłącznie handlu detalicznego i konsumenckiego, odbywającego się fizycznie na terenie nieruchomości poprzez ekspozycję towaru, jego oglądanie i kupowanie przez klientów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i 217 w związku z art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późno zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXXIV/300/2004 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (ze zmianą - Uchwała Nr XXXIX/338/2005 R ...

Czy zakup bluz polarowych oznaczonych logo firmy można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jako wydatek na reklamę firmy.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać Panu X pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizy ...

Generowanie strony w 86 ms