Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadectwo udziałowe


Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych w miesiącu styczniu 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając stanowisko odnośnie opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży ...

Opodatkowanie dochodu osiągniętego w 2004 roku z tytułu sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych.

Z wniosku (data wpływu - 14.03.2005 r.) uzupełnionego dnia 05.04.2005 r. wynika, iż podatnik w roku 1996 nabył 1.014 szt. świadectw udziałowych Programu Powszechnej Prywatyzacji, które następnie zostały zdematerializowane i zamienione na akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W roku 2004 część tych akcji podatnik sprzedał uzyskując dochód w wysokości 27.406,05 zł. Podatnik we wniosku prezentuje ...

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z 26.01.2005 r. akcjonariusze-osoby fizyczne sprzedali Spółce akcje w celu umorzenia. Czy zwolnienie z art. 52 updof stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych w drodze konwersji świadectw udziałowych, a Spółka jako płatnik nie będzie miała obowiązku pobierania od tych dochodów zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem w dniu 13.04.2005 r. (data wpływu 18.04.2005.) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie p o ...

Czy w 2004 r. zwonieniu podatkowemu podlega sprzedaż akcji NFI nabytych przed 2000 r. na giełdzie papierów wartościowych, w sytuacji gdy podatnik nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających kiedy powszechne świadectwa udziałowe przekształcone na mocy ustawy na akcje NFI zostały nabyte?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dn. 24.06.2005 r., które wpłynęło do Urzędu Skarbowego w ... dn. 27.06.2005 r. wniesionego przez Jana C. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dn. 07.06.2005 r. Znak PDI/415-45/05 stwierdzające nieprawidłowość ...

Czy sprzedaż akcji spółek prawa handlowego otrzymanych w zamian za NFI podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 05.04.2006 r. znak: PDI/415-14/06 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Państwa Joanny i Krzysztofa Cz., dotyczące opodatkowani ...

Czy podlega opodatkowaniu dochód ze sprzedaży akcji NFI dokonanej w 2005r, pochodzących z wymiany świadectw udziałowych?

Na podstawie art.216 w związku z art.14a i art.14b ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r z późn. zmianami) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Pana w piśmie z dnia 29.04.2006r w sprawie interpretacji przepisów pr ...

Czy podlega opodatkowaniu dochód uzyskany w 2005 r. ze sprzedaży akcji NFI pochodzących z wymiany świadectw udziałowych ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży w 2005 roku akcji NFI, pochodzących z wymiany świadectw udziałowych - stwie ...

Czy należy zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży akcji NFI?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 154 ms