Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana siedziby

Czy faktury z adresem miejsca prowadzenia działalności stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego?

Stan faktyczny: Spółka z o.o. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przy ul. X. Siedziba Spółki mieściła się przy ul. Y. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art.. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zmianami) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczon ...

1. Z jaką datą należy zmienić treść faktur Spółki w sytuacji faktycznej zmiany siedziby Podatnika, bez podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników i zgłoszenia zmian umowy Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym? 2. Z jaką datą należy podwyższyć wysokość kosztów uzyskania przychodów dla tych pracowników, którzy mieszkają poza miejscowością, w której obecnie pracują oraz z jaką datą należy obniżyć koszty uzyskania przychodów tym pracownikom, którzy nie muszą już dojeżdżać do pracy i ponosić z tego tytułu kosztów?

W piśmie Spółki został sformułowany następujący stan faktyczny: Spółka z o. o. do dnia 30.06.2004r. prowadziła działalność gospodarczą w (...), tj. w swojej siedzibie. Jak wyjaśnia Podatnik siedziba ta została wymieniona w umowie spółki. W dniu 30.06.2004r. Zarząd Spółki podjął uchwałęo przeniesieniu z dniem 01.07.2004r. siedziby z (...) do (...). Jednakże nie zwołano Zgromadzenia Wspólników, któr ...

Który organ podatkowy jest właściwy miejscowo dla Spółki, która w trakcie prowadzonej kontroli podatkowej zmieniła siedzibę?

dot. wniosku Urzędu w sprawie rozważenia możliwości wystąpienia do Ministra Finansów odnośnie właściwości miejscowej organu podatkowego dla Podatnika (...) Sp. z o.o. (uprzednio (...) Sp. z o.o.), w zakresie podatku od towarów i usług. Ustosunkowując się do ww. wniosku Urzędu, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie przedstawia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie: Stan faktyczny ustalony na podsta ...

Który urząd skarbowy jest właściwy w przypadku prowadzenia działalności na terenie całego kraju?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 stycznia 2005 r. (data otrzymania 17 stycznia 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i ...

Czy można zaliczyć w koszty podatkowe niezamortyzowaną wartość likwidowanej inwestycji w obcych środkach trwałych, której likwidacja nie wynika ze zmiany rodzaju działalności Spółki? Spółka zmieniła lokal biurowy. W starym lokalu poniosła wydatki inwestycyjne w obcym środku trwałym, które nie zostały w pełni zamortyzowane na dzień zmiany lokalu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

dot. właściwości miejscowej organu podatkowego w związku ze zmianą siedziby Spółki

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2005 r. (data wpływu do Urzędu 10.01.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej s ...

dotyczy składania deklaracji CIT-2 za miesiąc połączenia w sytuacji przejęcia spółek

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku L. sp. z o.o. z dnia 1.06.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2.06.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do za ...

Czy w przypadku zmiany adresu Spółki z miejscowości X (poza SSE) do miejscowości Y (w SSE) za datę zwolnienia dochodu uważą się datę rozpoczęcia produkcji na terenie SSE, czy datę zmiany w KRS?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 6 kwietnia 2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w przedmiocie ustalenia daty zwolnienia dochodu w przypadku zmiany adresu siedziby spółki, ...

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży usług (nie wyszczególnionych w zezwoleniu) polegających na naprawie (wymienianie części+robocizna) samochodu specjalistycznego będącego własnością innej spółki będzie objęty zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym jako dochód pochodny działalności podstawowej określonej w zezwoleniu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sporządzonym w dniu 29 marca 2006 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatk ...

Czy pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, które otrzymał Oddział przed przeniesieniem siedziby Spółki będą nadal wiążące dla Oddziału?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 13 ms