Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności sprawdzające

Jakie dokumenty niezbędne są przy kontroli skarbowej w związku z wydatkowaniem środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej i jakie przepisy o powyższym mówią.

Pismem z dnia 18.02.2004r. (data wpływu 23.02.2004r.) zwrócił się Pan z prośbą o wyjaśnienie: jakie dokumenty niezbędne są przy kontroli skarbowej w związku z wydatkowaniem środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej, jakie przepisy o powyższym mówią. W przedmiotowym piśmie informuje Pan, iż w lutym 2004r. rodzice scedowali na Pana oszczędności z tyt. wpłat na rachunek oszczędnościowo – kredytowy ...

Podatnik składa deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 w której wykazuje zakup środka trwałego. Czy organ podatkowy wzywając Go na podstawie art. 272 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa do okazania dokumentów potwierdzających zakup ww. środka działa w oparciu o przepisy prawa, a nie wytyczne, instrukcje, pisma okólne?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 07.07.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie czynności sprawdzających informuje: Zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Organy podatkowe pierwszej i ...

Czy na etapie czynności sprawdzających można wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień odnośnie posiadanego stanu majątkowego tylko na podstawie art. 155 par. 1 Ordynacji podatkowej, w sytuacji gdy kontrola podatkowa została już zakończona.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1-2 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz .60 ), w odpowiedzi na wniosek z dnia 13.01.2005r. o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko pytającego w sprawie przedstawionego sta ...

Czy interpretacja wydana w indywidualnej sprawie, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest wiążąca także dla podatnika? Jakie działania prawne podejmie Urząd Skarbowy, gdyby podatnik nie zastosował się do tej interpretacji? Jakie są uprawnienia i obowiązki organu podatkowego, do którego wpłynie deklaracja podatkowa wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymogami?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 25.05.2006r. w sprawie korekty deklaracji podatkowych. U Z A S A D N I E N I E W dniu 25.05.2006r. zwrócił się Pan z pytaniem, czy interpr ...


Ordynacja podatkowa i ustawa o kontroli skarbowej w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających u wnioskodawcy w związku z przeprowadzanymi postępowaniami kontrolnymi u kontrahentów firmy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Czy jednorazowe złożenie we właściwym rzeczowo i miejscowo organie podatkowym pełnomocnictwa dla wybranego pracownika Banku do występowania w imieniu Banku w zakresie występowania o wydanie zaświadczeń oraz ich odbierania, do występowania z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych oraz do udzielania wyjaśnień na wezwanie właściwego dla Banku organu podatkowego będzie upoważniało tego pracownika do stałego działania w imieniu Banku w tym zakresie, czy też konieczne jest złożenie każdorazowo odrębnego pełnomocnictwa do działania w imieniu Banku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Czy art. 274c § 1 i art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej daje bezpośrednio prawo organowi do żądania dostarczenia oryginałów faktur i innych dokumentów do siedziby organu? Czy na podstawie art. 274c Ordynacji podatkowej organ może żądać oprócz faktur innych dokumentów, np. rejestrów i czy może zadawać w trakcie czynności sprawdzających pytania dotyczące przeprowadzonych transakcji lub żądać oświadczeń woli. Dlaczego nie są ujawniane Wnioskodawcy informacje w związku z jakim postępowaniem czy kontrolą prowadzone są u niego czynności sprawdzające?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 11 ms