Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: impreza artystyczna

dotyczy stawki podatku VAT na usługi o symbolach PKWiU 92.31.21 i PKWiU 92.32.10, stawki VAT na otrzymywane dotacje i subwencje

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 19.05.2004 r. (znak: I US-II/443/27/04): Zapytanie podatnika dotyczyło stawki podat ...

Zapytanie podatnika dotyczy określenia właściwej stawki podatku VAT na organizację koncertu zespołu muzycznego bez biletów wstępu. Podatnik podaje, iż w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługa ta sklasyfikowana jest w grupowaniu 92.32.10 – usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W związku z tym, iż w poz. 11 ww. załącznika ujęto usługi oznaczone symbolem PKWiU 92 związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych ...

Podatnik wnosi o informację w zakresie stosowania stawki VAT na świadczone usługi muzyczne w zakresie koncertu zespołu na różnych imprezach okolicznościowych? Usługi te sklasyfikowane są w PKWiU 92.31.2.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2004r. (wpł. 06.07.2004r.) informuje: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podl ...

Według jakiej stawki VAT należy opodatkować organizowane przez Ośrodek Kultury półkolonie, imprezy kulturalne z udziałem zespołów amatorskich i artystów zawodowych ? W jaki sposób wyliczyć współczynnik struktury w związku z otrzymywanymi dotacjami ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 22 lipca 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 6 sierpnia 2004 r., dotyczące informacji odnośnie stawki podatku VAT na organizowane przez Ośrodek Kultury półkolonie, imprezy kulturalne z udziałem zespołów amatorskich i artystów zawodowych oraz sposobu wyliczenia współczynnika struktury w związku z otrzymywanymi dotacjami, ...

Jakie wydatki w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz zajęć tanecznych dla dzieci mogę zaliczać do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Z powyższego wynika, że aby uznać wydatek za koszt podatkowy muszą zostać spełnione dwa warunki: 1) wyd ...

Czy otrzymane dotacje podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jaką stawką podatku VAT opodatkowane jest obciążenie kosztami produkcji inny podmiot?

dot.: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 23.06.2004 r. nr PP1-443/26/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje w części w/w ...

Czy ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą korzystać bilety na imprezy kulturalne i karnety na basen, gdy część kosztów ponosi pracownik, a część zakład pracy finansuje ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ?

W odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 25.03.2004 r., dotyczące interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w K ...

Czy usługi wykonywane przez konferansjera podlegają opodatkowaniu w ramach przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT?

Na podstawie z art. 15 cytowanej na wstępie ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności – ust. 1. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, ...


Czy Ośrodek Kultury, którego działalność polega na upowszechnianiu i ochronie dorobku kultury, a więc na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa narodowego zakwalifikowanej do symbolu PKWiU 92.32.10-00.00 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Dla celów stosowania nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) nadal ma zastosowanie Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 ze zm.). Jak wynika z opisanego stanu faktycznego Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, której działalność p ...

Generowanie strony w 11 ms