Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedawnienie zobowiązania podatkowego

W jaki sposób będą się przedawniały zobowiązania podatkowe objęte zaniechaniem poboru w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, oraz czy po przystąpieniu do UE towary sprzedawane przez Spółkę do innych krajów UE będą mogły być dalej kwalifikowane jako sprzedaż eksportowa.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137 poz.926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 25.03.2004r. (data wpływu do tutejszego urzędu - 21.04.2004r.) informuje, że podziela opinię spółki zawartą w przedmiotowym zapytaniu. Spółce na mocy decyzji Ministra Finansów z dnia 25 września 1995 roku ...

dotyczy zasad opodatkowania pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Policji na podstawie zarządzenia nr 86 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06.09.1991 r. i wypłaconej w latach 1991-1993

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż funkcjonariuszom Policji udzielana była pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Pomoc ta wypłacana była jednorazowo i w pełnej przysługującej wysokości, m.in. na podstawie: zarządzenia nr 86 MSW z dnia 06.09.1991 r., zarządzenia nr 41 MSW z dnia 09.03.1993 r., zarządzenia MSWiA z dnia 30.09.199 ...

Czy należy wystawić fakturę VAT i z jaką kwotą z tytułu wykonania umowy agencyjnej, jeżeli kwota należnej prowizji była kwotą sporną i została zasądzona wyrokiem sądowym?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika udziela informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług. Podatnik w latach 1998 - 1999 prowadził umowę agencyjną. Zleceniodawca zaniżył wyliczenie należnej prowiz ...

Czy za lata 1992-1993 mam prawo jeszcze do ulgi na remont i modernizację?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r. (data wpływu 16.09.2003 r.) uzupełnione dnia 13.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. ...

Czy wartość podatku VAT stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku umorzenia lub przedawnienia zobowiązania, którego wartość netto stanowi przychód do opodatkowania?

W dniu 14-02-2005 r. "G" Spółka z o. o. będąca podatnikiem podatku VAT wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie wyjaśnienia, czy wartość podatku VAT stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku umorzenia lub przedawnienia zobowiązania, którego wartość netto stanowi przychód do opodatkowania. Zgodnie z art. 29 u ...

czy wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od dywidendy, podatku od wzrostu wynagrodzeń, podatku obrotowego, podatku dochodowego oraz podatku od towaru i usług wskutek ich przedawnienia są przychodami (pozostałymi przychodami operacyjnymi) bieżącego okresu likwidacji, stanowiąc dochód będący podstawą do naliczenia podatku od zysku na działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach stwierdza, że stanowisko ............. przedstawione we wniosku z dnia 20.07.2005 r. znak: L.dz.342/07/05, który wpłynął w dniu 21.07.2005 r. i uzupełnione pismem z dn.05.08.2005 r. (wpływ do Urzędu 08.08.20 ...

Zobowiązanie podatkowe, które wygasło na skutek zapłaty nie może wygasnąć po raz drugi na skutek przedawnienia.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Barbary K. na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych. Izba Skarbowa rozpatrując sprawę po raz drugi uchyliła decyzję Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju w całości i określiła należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 1994 r., zaległość podatkową w tym podatku na dzie ...

Czy Podatnik prawidłowo wystawił fakturę na kwotę zasądzoną przez sąd? Czy Podatnik słusznie uznał termin powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia uprawomocnienia się wyroku, nie zaś od daty wykonania usługi ze względu na fakt, że w momencie wystawienia pierwotnych faktur nie było możliwe określenie prawidłowej wartości wykonanej usługi oraz czy odsetki za zwłokę stanowią przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem, jeśli tak to według jakiej stawki ryczałtu i w jakim momencie podlegają opodatkowaniu.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Pana (...) prowadzącego działalność gospodarczą - Zakład Murarski z siedzibą w (...), NIP (...) zawarte we wniosku z dnia 06.09.2005 r., (data wpływu do tut. organu podatkowego 07.09 ...

Odpowiedzialność osoby trzeciej może być orzekana do chwili wygasnięcia zobowiazania podatkowego tj. do końca okresu przedawnienia zobowiazania podatkowego. Zobowiazanie podatkowe w analizowanej sprawie powstało z mocy prawa z chwilą zaistnienia okoliczności, z którymi prawo łączyło powstanie takiego zobowiazania, a nie wskutek doręczenia decyzji ustalajacej zobowiązanie podatkowe.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2004 roku, Wojewódzki SądAdministracyjny w Poznaniu, w sprawie o sygnaturze akt I SA/Po 538/02, oddalił skargę na decyzję Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 25 stycznia 2002 roku,w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółkiCONDOR - WIKOŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach (dalejSpółka). Izba Sk ...

Kto ponosi odpowiedzialność wobec organu podatkowego z tyt. zobowiązań podatkowych oraz innych należności publiczno-prawnych powstałych w trakcie postępowania upadłościowego dotyczącego podatnika jako osoby fizycznej?Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe upadłego podatnika, które powstało przed datą ogłoszenia upadłości?Czy i kiedy upadły podatnik może uzyskać dochody, działając przy wykorzystaniu nowego nr NIP?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a, art. 14b, art. 14c, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.11.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uznaje za nieprawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Zgodnie z treścią art. 230 ust ...

Generowanie strony w 22 ms