Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kwalifikacje

Podatnik zapytuje czy program komputerowy, bez nośnika, który zostanie bezpośrednio zainstalowany na dysku twardym komputera nabywcy może być kwalifikowany jako towar w rozumieniu art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Zdaniem Podatnika program komputerowy nie może być kwalifikowany jako towar w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Stan faktyczny: Podatnik zamierza zakupić od partnera zagranicznego na własny użytek program komputerowy, bez prawa dystrybucji tego programu i możliwości świadczenia za jego pomocą usług na rzecz osób trzecich. Ocena prawna stanu faktycznego: Art. 2 ust. 1 ustawy o podatku VAT stanowi, iż opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium R.P. Zgodnie z treścią art ...

czy wydatek poniesiony na opłatę za Podyplomowe Studia których celem jest uzyskanie certyfikatu EIB oraz wydatek związany z wydaniem zaświadczeń o ukończonych szkoleniach – w myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią koszty uzyskania przychodu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2005 r.(wpływ do Urzędu 12 stycznia 2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 20 stycznia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – postanawiam uznać stanowisko ...

Czy w wyniku finansowania pracownikom opłat za naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych na pracodawcy ciążą obowiązki płatnika?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka finansuje koszty szkolenia kształcących się i planujących się kształcić pracowników. W związku z tym zawarła umowy cywilnoprawne z pracownikami, zarówno z tymi których skierowano jak i z tymi których nie skierowano na kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych, w tym na kształcenie w studium policealnym lub pomaturalnym. Umowy t ...

Czy wydatki związane z ustaleniem kwalifikacji członka rady nadzorczej są działalnością statutową i czy korzystają ze zwolnienia w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 2 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11 września 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodow ...

czy wypłata refundacji za studia wieczorowe/zaoczne licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z uchwałą zarządu Spółki refunduje ona określony w uchwale procent kosztów studiów wieczorowych i zaocznych (zarówno licencjackich jak i magisterskich) oraz podyplomowych. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłata ww. refundacji za studia wiecz ...

Czy ustalając na potrzeby podatkowe dochody uzyskane przez Spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej, Spółka ma prawo od przychodu wypracowanego przez Spółkę odliczyć koszty poniesione na jednostkę organizacyjną Spółki znajdującą się poza specjalną strefą ekonomiczną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

zakwalifikowanie wydatków poniesionych na doradztwo związane z inwestycją współfinansowaną ze środków unijnych

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 15.10.2008 r. (data wpływu 20.10.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 30.09.2008 r. Nr IPPB3/423-1017/08-4/AS, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Dyrekto ...

Czy na gruncie podatku dochodowego, w stanie faktycznym sprawy, po zmianie kwalifikacji Urządzeń ze środków trwałych na towar handlowy podlegający odsprzedaży, Spółka powinna dokonać korekty amortyzacji podatkowej (skorygowania dokonanych odpisów amortyzacyjnych) za cały okres amortyzacji, począwszy od pierwszego miesiąca po miesiącu wprowadzenia Urządzeń do ewidencji? Czy w przypadku określonym w punkcie 2, w momencie sprzedaży Urządzeń kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie koszt zakupu Urządzeń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przez Spółkę projektu polegającego na podniesieniu kwalifikacji pracowników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

świadczone przez Spółkę usługi szkolenia i przekwalifikowania zawodowego oraz świadczenie usługi i dostawa towarów związane z usługami szkolenia i przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych podlegają zwolnieniu określonemu w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 39 ms