Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mosty

Czy świadczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej usług w zakresie obrony narodowej, polegających na wykonaniu prac związanych z czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych konstrukcji mostowej, stanowiacych rezerwy wojskowe na wypadek wojny, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza wykonywać na podstawie umowy cywilnoprawnej usługę w zakresie obrony narodowej, polegającą na konserwacji elementów stalowych konstrukcji mostowej L-36 i SEK-500. W zakres usług wchodzić będą prace przygotowawcze, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji mostowej, stanowiącej rezerwy wojskow ...

dot. zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT na usługi w zakresie obrony narodowej i administracji społecznej (PKWiU 75.22.1)

W związku z pismem z dnia 28.06.2004 r. w sprawie o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dot. podatku od towarów i usług, działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługę konserwacji konstrukcji mostowych – zabezpiecz ...

Prosimy o wydanie opinii w sprawie naliczania podatku VAT za wykonane prace na drogach powiatowych: - w terenie zabudowanym, który zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe i zagrodowe, - teren zabudowany, budowa chodnika na terenie przeznaczonym pod zabudowe i remont chodnika w terenie zabudowanym zabudową jednorodzinną, - remont mostu łączący dwa brzegi miejscowości zabudowanej budownictwem jednorodzinnym i zagrodowym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2004 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31.12.2007 roku stosuje się stawk ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usług: - projektowania mostów, przepustów, dróg, zabezpieczenia korony drogi i organizacji ruchu drogowego, - nadzoru budowy mostów, dróg, przepustów, boisk sportowych, parkingów i zatok autobusowych, - badania i oceny stanu dróg, mostów i przepustów oraz pomiaru natężenia ruchu drogowego?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 9 kwietnia 2003 r. (wpływ 14.04.2003 r.) w sprawie opodat­kowania podatkiem od towarów i usług: 1. projektowania mostów, przepustów, dróg, zabezpieczenia osuwisk, korony drogi, projektowania organizacji ruchu drogowe ...

Proszę o zweryfikowanie, czy przyjęta przez nas kwalifikacja usług (czyszczenie mostów, przepustów) jest zgodna z opinią Urzędu ?.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście w odpowiedzi na pismo, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowan ...

zwrot inwestycji poczynionej na obcym gruncie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Możliwości odliczenia przez Gminę całości lub części podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z przebudową wiaduktu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czy Powiatowi przy realizacji opisanych powyżej inwestycji będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową mostu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Miasto nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z modernizacją drogi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 28 ms