Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: klimatyzacja

dotyczy stawki podatku VAT przy sprzedaży usługi wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (PKWiU 45.33.12-00.00) w pomieszczeniach lekcyjnych budynku szkoły

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 23.04.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 24.05.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej wysokości stawki podatku VAT przy sprzedaży usługi wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (PKWiU 45.33.12-00.00) w pomieszczeniach lekcyjnych budynku szkoły, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży usług związanych z montażem klimatyzacji i wentylacji?

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 28.04.2003 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu) w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży usług związanych z montażem klimatyzacji i wentylacji wyjaśnia: Zgodnie z przepisem art. 51 ust. ...

Podatnik zapytuje, czy gmina może obniżyć podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez Wodociągi za odprowadzanie ścieków? Zdaniem gminy w takim zakresie, w jakim usługa (odbiór ścieków przez wodociągi) jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych – a taką czynnością jest w ocenie Gminy, oddanie do odpłatnego użytkowania firmie urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością gminy – przysługiwałoby gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (wynikającej z faktury wystawionej za użytkowanie urządzeń kanalizacyjnych za określony miesiąc) o kwotę podatku naliczonego (wynikającą z faktury wystawionej Gminie przez wodociągi za określony miesiąc), przy czym obie faktury winny dotyczyć tego samego okresu rozliczeniowego. Nie przysługiwałoby natomiast Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu pozostałych czynności opodatkowanych takich jak sprzedaż, dzierżawa i najem mienia gminnego, z uwagi na to, że usługa (odbiór ścieków) nie jest wykorzystywana do tych czynności.

Stan faktyczny Gmina powierza w użytkowanie eksploatację, konserwację i bieżące utrzymanie instalacji kanalizacyjnej firmie, której obowiązkiem jest również pobieranie opłat za odbiór ścieków od mieszkańców gminy, przeprowadzanie co miesiąc odczytów urządzeń pomiarowych, prowadzenie ewidencji opłat za odprowadzanie ścieków, egzekwowanie należnych opłat, prowadzenie windykacji w imieniu gminy oraz ...

Czy klimatyzację należy potraktować jako odrębny środek trwały, czy też należy zwiększyć wartość budynku ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Banku z dnia 16 maja 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie zakwalifikowania klimatyzacji jako odrębnego środka trwałego, Naczelnik Lubuskiego Urz ...

Czy w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2005 można odliczyć wydatek związany z zakupem i montażem klimatyzatora

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1, 3 i 4, i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2006 r. uzupełnionego w dniach 22 marca 2006 r. i 20 kwietnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonego przez : ................ ...

Czy usługi montażu klimatyzacji wraz z materiałami w budynku mieszkalnym podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Podatnik pyta, czy usługi montażu klimatyzacji wraz z materiałami w budynku mieszkalnym podlegają opodatk ...

Jak dokonać alokacji łącznej wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego aportem przedsiębiorstwa, którego majątek trwały stanowi centrum handlowe z wyposażeniem, przynależnościami i gruntem, na którym jest posadowione (ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10), pomiędzy poszczególne środki trwałe podlegające amortyzacji, z podziałem na środki trwałe: 1) ruchome - stanowiące wyposażenie centrum, 2) powiązane trwale z budynkiem centrum handlowego (sam budynek, parkingi, systemy w budynku)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

Jak dokonać alokacji łącznej wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego aportem przedsiębiorstwa, którego majątek trwały stanowi centrum handlowe z wyposażeniem, przynależnościami i gruntem, na którym jest posadowione (ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10), pomiędzy: 1) grunt a środki trwale podlegajace amortyzacji, 2) poszczególne środki trwałe podlegające amortyzacji, z podziałem na: - ruchome środki trwałe - wyposażenie centrum, - środki trwałe powiązane trwale z budynkiem centrum handlowego (sam budynek, parkingi i systemy w budynku)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy klimatyzację, system wizyjny i instalację alarmową w budynku należy potraktować jako odrębne środki trwałe, czy też należy zwiększyć wartość budynku ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)postanawia wydać Podatnikowi pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ...

Dotyczy ustalenia stawki amortyzacyjnej środka trwałego stanowiącego centrale klimatyzacyjne w świetle art. 16i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 28.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie ustalenia stawki amortyzacyjnej środka trwałego stanowiącego centrale klimatyzacyjne w świetle art. 16i u ...

Generowanie strony w 4 ms