Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ekspertyza

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy z tytułu świadczenia opisanych usług polegających na wykonywaniu analiz fizykochemicznych przysługuje mu prawo do zastosowania stawki VAT 0%.

Stan faktyczny Podatnik świadczy usługi polegające na wykonywaniu analiz fizykochemicznych paliw. Podatnik usługi te wykonuje na zlecenie firm kontrolnych, które zajmują się m.in. wykonywaniem ekspertyz jakościowych towaru wchodzącego do Polski lub wychodzącego z Polski. W celu wykonania ekspertyzy jakościowej firma kontrolna pobiera próbki z tankowca lub ze zbiorników przed załadunkiem na tankowi ...

Podatnik pyta czy w stanie faktycznym j.w. świadczone przez niego usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.W ocenie podatnika realizacja w/w umów o dzieło nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT bez względu na wysokość uzyskanego z tego tytułu obrotu.

W ramach umów o dzieło podatnik odpłatnie sporządza ekspertyzy stanowiące dla zlecającego podstawę do podjęcia decyzji o wydaniu klientowi certyfikatu zgodności na sprzedany system zarządzania jakością. W trakcie realizacji w/w umów podatnik występuje jako przedstawiciel zleceniodawcy i nie ponosi odpowiedzialności za wykonane dzieło. W treści umów określono ponadto warunki wykonania dzieła oraz w ...


Podatnik zwraca się z prośbą o interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług w zakresie działalności statutowej polegającej na wykonywaniu ekspertyz kryminalistycznych do prowadzonych spraw – PKWiU 75.24.11.Przepisy art. 43 ust. 1 przedmiotowej ustawy zwalniają od podatku usługi w zakresie między innymi administracji publicznej (PKWiU ex 75). Natomiast przepisy art. 15 ust. 6 nie uznają za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych..Według podatnika wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych w świetle art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem, albowiem jako organu władzy publicznej nie należy uznawać za podatnika. Wobec powyższego sprzedaż tych usług należy dokumentować za pomocą not księgowych. Przedkładając powyższe wyjaśnienie podatnik prosi o rozstrzygnięcie czy w/w usługi winny być ewidencjonowane na podstawie faktur VAT jako zwolnione, czy też na podstawie rachunków lub not księgowych jako nie podlegające ustawie o VAT.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm./, w odpowiedzi na wniosek znak F-330/MG/50/2004 z dnia 19 października 2003r. uzupełniony pismem z dnia 16 listopada 2004r. informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) nie uznaje się za podatnika or ...

Czy właściwą do określenia wysokości przychodu z tytułu nieodpłatnego użytkowania budynku jest ekspertyza wykonana przez licencjonowanego pośrednika obrotu nieruchomościami?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku , złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 08 lutego 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii – czy właściwą do określe ...

Czy koszty ekspertyz, opinii oraz inne koszty związane z procesem konsolidacji spółek stanowią koszty uzyskania przychodów ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie Spółki z dnia 06.01.2004 r. (data wpływu 07.01.2004 r.) nr EK/102/2004, uzupełnione 20.01.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego ...

Podatnik pyta czy w stanie faktycznym j.w. świadczenie usług na podstawie zawartej umowy o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W ocenie podatnika świadczenie w/w usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ponieważ jest to działalność wykonywana osobiście, z której przychody są wymienione w art.13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pilotowych – pilotaż morski na terenie portów morskich.. Dodatkowo, na podstawie umowy o dzieło i poza prowadzoną działalnością gospodarczą podatnik wykonuje ekspertyzy na zlecenie innych podmiotów gospodarczych. Ocenia prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i u ...

Podatnik pyta czy w stanie faktycznym j.w. świadczone przez niego usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w jaki sposób należy świadczenie w/w usług dokumentować. W ocenie podatnika realizacja w/w umów o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, winna być dokumentowana w drodze wystawiania faktur VAT. Wartością brutto na fakturze będzie wartość umownego wynagrodzenia.

Stan faktyczny: W ramach umów o dzieło podatnik odpłatnie sporządza ekspertyzy. W treści zawartych umów zawarto zapis cyt. ”osoby objęte nazwą wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy”. Ocenia prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwanej dalej ustawą VAT - podat ...

dot. sposobu udokumentowania wydatków związanych z budową własnego budynku mieszkalnego finansowanych z przychodu uzyskanego ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 28 i art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) – f) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Państwa z dnia 23 05.2005r. na pos ...

Czy usługi rzeczoznawstwa (ekspertyzy) wykonywane przez Podatnika na rzecz spółki działającej na zlecenie firm ubezpieczeniowych, dotyczące oględzin na miejscu wystąpienia szkody i wyceny powstałej szkody powinny być zwolnione od podatku VAT na podstawie załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów (Dz. U. Nr 54, poz. 535), czy też opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%? W ocenie Podatnika, wykonywane przez niego usługi powinny być objęte zwolnieniem od podatku VAT, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do ustawy o VAT.

Stan faktyczny: Podatnik – osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą zaklasyfikowaną jako: działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi PKWiU 67.20.Z.; badania i analizy techniczne PKWiU 74.30.Z. W ramach prowadzonej działalności Podatnik wykonuje usługi rzeczoznawstwa na zlecenie spółki prowadzącej działalność pomocniczą związaną z ubezpieczeniami. S ...

Generowanie strony w 4 ms