Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi budowlane

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. w sprawie interpretacji ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT podlega: sprzedaż bądź świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku VAT oraz sprzedaż materiałów i usług (robót bud ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo nr SIM-07065/14/03, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 15.07.2003 r. uzupełnione pismem nr SIM-07065/15/03 w dniu 16.07.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że usługi remontowo-budowlane szaletów miejskich sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do grupy 1274 „Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione - wyłącznie obie ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2003 r. dotyczące stosowania stawek VAT przy sprzedaży zaworów z tworzyw sztucznych o symbolu PKWiU 29.13.12-35.59 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż wymienione zawory, do 31.12.2002 r., znajdowały się w grupie objętej symbolem SWW 1363. Zawory te były ujęte w załączniku nr 5 pod poz. 49 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług ...

Stawki podatku

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 16.09.2003 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, informuje, że stawka podatku od towarów i usług obowiązująca na budowę parkingu przy ul. Seminaryjski ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2003 r., Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż do dnia 31 grudnia 2002 r montaż instalacji oświetleniowych był zaliczony do usług związanych z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych bez względu na symbol SWW. Usługi te wymienione były w załączniku Nr 3 poz. 81 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. ...

Jaka jest wysokość stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług związanych z wykonaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej na „Rewaloryzację drzewostanu zabytkowego Parku Miejskiego" zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 74.20.52-00.00?

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszego Urzędu z dnia 2003.10.17 nr (...) uzupełnione pismem z dnia 31.10.2003 (data wpływu 06.11.2003) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług związanych ...

W sprawie zastosowania prawidłowej stawki podatkowej dla usług polegających na remoncie nawierzchni kostką brukową i budowie kanalizacji deszczowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 13.11.2003 r. L.dz. 4520/03 w sprawie zastosowania prawidłowej stawki podatkowej dla usług polegających na remoncie nawierzchni kostką brukową i budowie kanalizacji deszczowej informuje, że ww. ...

Dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług na roboty budowlano-montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym obowiązującej w 2004r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004r. (data wpływu: 07.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7% podlegała w okresie do dnia 31 grudnia 2003r. sprzedaż: materiałów ...


Dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług na roboty budowlane w budynku klasyfikowanym w grupowaniu PKOB grupa 126 klasa 1264 "Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej".

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2004 roku (data wpływu 15.01.2004 roku), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, że zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy ...

Generowanie strony w 12 ms