Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transport

Kiedy powstaje przychód z usług przewozu towarów w transporcie krajowym, wewnątrz wspólnotowym i międzynarodowym oraz w/g jakiego kursu należy przeliczyć fracht dla polskich firm wyrażony w walucie obcej na złote ?

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 (przychody należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane), uważa się z zastrzeżeniem ust. 1e-1g , dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usługi transportowej świadczonej na rzecz podmiotu polskiego, posługującego się polskim numerem NIP (otrzymującego zamówienie na przewóz towarów od podmiotu niemieckiego)?

Świadczone usługi są określone w art.28 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ jako wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów. Usługa taka świadczona na zlecenie podatnika zarejestrowanego w Polsce, podlega opodatkowaniu w Polsce wg. stawki 22%. ...

1. W jaki sposób podatnik VAT, nabywający usługi w podmiotach zewnętrznych na rzecz swoich pracowników powinien udokumentować uzyskane w ten sposób przez pracowników nieodpłatne świadczenia ? 2. Czy zakupy związane z reprezentacją i reklamą (kawa, herbata, soki, ciastka), w sytuacji, jeżeli podatek VAT został odliczony, należy opodatkować i wystawić fakturę wewnętrzną ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 27.07.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, co następuje: 1. W sprawie udokumentowania uzyskanych przez pracownika nieodpłatnych świadczeń. Jak postanowiono w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę transportu międzynarodowego na zlecenie krajowego zleceniodawcy z miejsca nadania w Polsce do miejsca przeznaczenia w Turcji ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2004r. (data wpływu – 10.08.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Obowiązująca od dnia 01.05.2004r. ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) określa (w art. 27 i 28) reguły ustalania miejsca świadczenia różnych rodzajów usług. Może być ono uzależnione np. od siedziby usługodawcy, siedziby usługobio ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowany jest transport towarów przez polskiego przewoźnika na trasie np. z Węgier do Turcji ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach informuje: Obowiązująca od dnia 01.05.2004r. ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) określa (w art. 27 i 28) reguły ustalania miejsca świadczenia różnych rodzajów usług. Może być ono uzależnione np. od siedziby usługodawcy, siedziby usługobiorcy, miejsca faktycznego wykon ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są wewnątrzwspólnotowe usługi pasażerskiego transportu lądowego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach informuje: Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przewidziano stawkę 0% dla usług transportu międzynarodowego. Przez usługi transportu międzynarodowego, zgodnie z art. 83 ust. 3 cytowanej ustawy rozumie się: 1) przewóz lub inny sposób ...

Jaką stawką podatku opodatkowane są usługi transportowe - przewóz kontenerów próżnych i "ładownych" na terenie Polski do portu polskiego na zlecenie innego spedytora (np. z Niemiec), jeżeli towary sa przewożone do krajów trzecich lub do odbiorców unijnych droga morską? Czy można wystawić jedną fakturę VAT dokumentującą usługi opodatkowanie i czynności niepodlegające opodatkowaniu w Polsce?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 maja 2004r., uzupełnione w dniu 02 czerwca 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności określenia miejsca świadczenia usług i stawki podatku na świadczone usługi, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 92 ...


Frima otrzymała zlecenie na zorganizowanie spedycji towaru. Firma ukraińska zleca spedycję towarów bezpośrednio z Hiszpanii na Ukrainę na nastepujących warunkach :-odbiór w magazynie znajdującym się w Hiszpanii- przeładunek w Polsce-dostawa towarów do magazynu na Ukrainę w terminach wskazanych przez zlecającego .Termin wykonania zlecenia uzależniony jest bezpośrednio od zlecającego i może wynosić od tygodnia do kilku miesięcy.W tym czasie towar jest magazynowany do czasu wywozu określonej ilości towarów . Z dostawą ostatnich 5 ton zlecenie uznane zostanie za wykonane.1) Czy usługa spedycji będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT ?Zdaniem pytającego tak, ponieważ w tym przypadku miejscem świadczenia usługi jest Polska w myśl art.27 ust.1.Wykonywana usługa nie jest związana z wewnątrzwspólnotowymi usługami transporyu towarów.2) Jaką stawką należy opodatkować wykonaną usługę ? Ma tu zastosowanie art.83 ust.1 pkt 23 w związku z art.83 ust.3 pkt 3 tj. jako usługa spedycji międzynarodowej , daje prawo do zastosowania stawki 0% przy posiadaniu: listów przewozowych przewożnika na transport z Hiszpanii do Polski i z Polski na Ukarinę, faktury wystawionej przez przewożnika , zlecenia spedycji.3) Czy w przypadku otrzymania przedpłaty ( zaliczki ) mam prawo do wystawienia faktury zaliczkowej ze stawką 0%?Sądze że tak bo skoro cała usługa jest opodatkowana 0% to i zaliczka powinna być opodatkowana taką samą stawką .

Na podstawie art.14 a 1 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lub. uprzejmie informuje: Podstawowa regulacja dotycząca miejsca świadczenia usług wynika z art.27 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r ( Dz.U.Nr 54, poz.535) Przepis ten stanowi , że co do zasady , za miejsce świadczenia uznaje się miejsce , gdzie świadczący usługę posiada siedz ...

Czy wszystkie n/w wydatki i inne opłaty ponoszone w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów są podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a w szczególności: usługi transportowe opłacane na rzecz dostawcy towarów oraz innych przewoźników unijnych, usługi transportowe nabyte od przewoźników krajowych, najem wózka widłowego od firmy krajowej do przeładunku towarów, krajowa usługa transportowa wykonywana samochodem stanowiącym własność Spółki ..., ubezpieczenie towaru na czas transportu płacone towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na wniosek, który wpłynął do tut. urzędu dnia 20 września 2004r., Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Strona zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi, czy wszystkie n/w wydatki i inne opłaty ponoszone w związku z w ...

Generowanie strony w 52 ms