Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce spełnienia świadczenia

Jak należy opodatkować usługi transportu osób, gdy transport odbywa się po krajach Unii Europejskiej ? Jak należy opodatkować usługę wynajmu autokaru lub autobusu z kierowcą ?

W związku z pismem z dnia 31 maja 2004 r, informuje się uprzejmie, że: 1) Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ( Dz. U. Nr 54 poz. 535) nie definiuje transportu według kryterium Podatnika, tj. na transport osób po krajach Unii Europejskiej i transport pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Nie ma też znaczenia, kto jest odbiorcą usług transportowych. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pk ...


Dotyczy zasad opodatkowania świadczonych usług w zakresie montażu schodów w domach jednorodzinnych znajdujących się na terenie Niemiec.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 25 maja 2004 r. uzupełnione o własne stanowisko w sprawie w dniu 08 czerwca 2004r. w zakresie podatku od towarów i usług – działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) -uprzejmie wyjaśnia . Stan faktyczny ...

Czy prawidłowo zostało określone miejsce świadczenia przedmiotowych usług oraz czy prawidłowo udokumentowano te usługi?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza,, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie opodatkowania usług inżynierskich podatkiem od towarów i usług, jest prawidłowe. UZ ...

Podatnik zwraca się z pytaniem czy do zakupu wymienionych usług stosuje się przepisy zawarte w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, czy też Spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną, o której mowa w art. 106 ust. 7 tej ustawy.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 11.05.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 16.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatk ...

Określenie miejsca świadczenia dla przedmiotowych usług oraz podmiotu obowiązanego do zapłaty podatku VAT.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie opodatkowania usług doradztwa technicznego, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 ...

Czy Podatnik prawidłowo zalicza do kosztów uzyskania przychodów poniesione koszty transportu do miejsca spełnienia świadczenia?

W dniu 9 października 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 25 października 2006r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji armatury ogrodowej. Spółka ma podpisaną umowę na wyłączne dostarczanie wypr ...

Czy usługa utylizacji utleniacza do paliwa rakietowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Usługa rekrutacji pracowników na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Holandii nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy przelew wierzytelności w rozumieniu art. 509 Kodeksu cywilnego dokonany na osobę trzecią – osobę prawną mającą siedzibę poza terytorium RP – przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium RP – podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych – w sytuacji, gdy umowa zostaje zawarta poza granicami RP, a przelewana wierzytelność dotyczy zapłaty, która nastąpić miała na rachunek bankowy prowadzony przez bank z siedzibą w Hiszpanii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 8 ms