Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi związane z kulturą

Czy usługi polegające na obsłudze sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego podczas imprez i koncertów zakwalifikowane do grupowania PKWiU 92.32.10 korzystają po 1 maja 2004 r. ze zwolnienia od podatku VAT?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W pozycji 11 ww. załącznika wymienione zostały usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskic ...

Pytanie podatnika dotyczyło określenia prawidłowej stawki VAT dla usług archiwowania akt w świetle ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Stosownie do pisma z dnia 26.05.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuję: W wyżej wymienionym piśmie wyjaśnia Pan, że prowadzi Pan działalność gospodarczą związaną z usługami archiwowania akt, które są klasyfikowane pod nr 92.51.12 PKWiU. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt ...

Czy prowadzona przez podatnika działalność gospodarcza w zakresie usług estradowych jest zwolniona z podatku od towarów i usług ?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /DZ. U. Nr 54, poz. 535/ zwalnia się od podatku usługi związane z kulturą (z wyłączeniem wymienionych w poz. 1 – 8). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /DZ. U. Nr 54, poz. 535/ stawka podatku wynosi 22 %Ze stanu faktycznego prze ...

Zapytanie podatnika dotyczy określenia właściwej stawki podatku VAT na organizację koncertu zespołu muzycznego bez biletów wstępu. Podatnik podaje, iż w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługa ta sklasyfikowana jest w grupowaniu 92.32.10 – usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W związku z tym, iż w poz. 11 ww. załącznika ujęto usługi oznaczone symbolem PKWiU 92 związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych ...


Jednostka zwraca się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania usług związanych z kulturą, prosząc o interpretację poz. 11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Jednostka pyta, czy wyłączenie ze zwolnienia innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5) oznacza, że inne usługi kulturalne, poza biletami wstępu do muzeum są opodatkowane stawką 22%.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach wyjaśnia: Zgodnie z brzmieniem poz. 11 załącznika nr 4 ww. ustawy o podatku VAT, zawierającej „ Wykaz usług zwolnionych od podatku” zwolnione od podatku są: usługi o symbolu PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w r ...

Czy usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.62.13-00.00 "Usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane" są zwolnione od podatku VAT.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r.( Dz. U.Nr. 11 poz. 50 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2004r. zwolnione od podatku od towarów i usług jest świadczenie usług wymienionych w załączniku nr. 2 do w/w ustawy. Pozycja nr. 23 załącznika dotyczy usług związanych z kulturą, rekreacją i sportem posiadających symbol PKWiU 92 – z wyłączeniem: 1) usłu ...

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi asystenta reżysera widowisk telewizyjnych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie złożone przez Panią w dniu 16.06.2004 r. w sprawie określenia stawki podatku w stosunku do usługi asystenta reżysera widowisk telewizyjnych, sklasyfikowanej przez Wojewódzki Urząd Statystyczny pod symbolem P ...

Czy od umów o dzieło, w których występuję jako reżyser lub autor scenariuszy programów telewizyjnych należy naliczać i odprowadzać VAT, w myśl przepisów obowiązujących od 01.05.2004 r. ?

Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Pana pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 14.07.2004 r., wyjaśnia: Usługi reżysera (PKWiU 92.31.2) lub autora scenariuszy programów telewizyjnych mieszczą się w poz. 11 załącznika nr 4 ...

Podatnik prowadzi działalność polegającą na obsłudze nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczno-reżyserską światła i dźwięku na dyskotekach, festynach, koncertach sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 92.34.12 jako "usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca". Zapytanie dotyczy stosowania stawki podatku VAT przy wykonywaniu ww. usług.

W związku z pismem z dnia 24.06.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 25.06.2004 r.) oraz pismem uzupełniającym z dnia 12.08.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( ...

Generowanie strony w 5 ms