Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi porządkowe

Jaka stawka podatkowa dla podatku od towarów i usług obowiązuje od dnia 01.05.2004 r. przy odpłatnym świadczeniu usług: - porządkowych: polegających na sprzątaniu klatek schodowych PKWiU: 74.70.13 - porządkowych: polegających na sprzątaniu chodników, placów PKWiU: 90.00.30 - związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych PKWiU: 01.41.12?

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy na mocy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia w zakresie podatku od towarów i usług: 1. na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów ...


W jakim państwie i który z podmiotów, usługodawca czy usługobiorca, jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonania usługi sprzątania i czyszczenia w obiektach położonych na terenie Niemiec ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2004r. (uzupełnione w dniu 20.08.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usł ...

Zapytanie dotyczy stawki opodatkowania prowadzonych przez spółkę usług utrzymania terenów zielonych ( symbol PKWiU ex01.4) oraz usług utrzymania czystości dróg i placów przy peronach i na stacjach PKP ( symbol PKWiU 90.0).

W odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 12-07-2004r (data wpływu do tut.Organu 13-07-2004r – znak Nk-15/2004) informuje, że zgodnie z art. 146 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz.535) do dnia 30.04.2008r. usługi związane z rolnictwem sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex.01.4 podlegają opodatkowaniu stawką preferencyjną w wysokości 3%, zaś usłu ...

Czy usługi utrzymania porządku i czystości na peronach (PKWiU 90.00.30), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) opodatkowane są stawką 22%?

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. Pod poz.153 w/w załącznika wymienione są usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKWiU 90.0).Powyższe usługi są wymienione w tom ...

Czy usługi sprzątania tradycyjnego wewnątrz budynków mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidenjonowanych oraz czy te usługi mogą być opodatkowane 8,5 % stawką ryczałtu ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004r (otrzymano dnia 28.06.2004r), zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług sprzątania tradycyjnego wewnątrz budynków własnymi środkami, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie zgodnie z przepisem art.14a ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług zagospodarowania terenów zielonych, polegających na koszeniu trawników, strzyżeniu krzewów, wycinaniu suchych gałęzi drzew?

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr.137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik wykonuje usługi w zakresie utrzymywania i zagospodarowania terenów zielonych (koszenie trawników, strzyżenie krzewów, wycinanie suchych gałęzi drzew), które sklasyfikowane są w grupowa ...

Potatnik wystąpił z zapytaniem: jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 90.00.30 oraz czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa i smarów eksploatacyjnych używanych do sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej?

Dla podanego we wniosku symbolu PKWiU 90.00.30, zgodnie z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ właściwa stawka podatku VAT wynosi 7%.Udzielając powyższych wyjaśnień Urząd przyjął wskazany przez podatnika symbol PKWiU (Urząd Skarbowy nie jest organem kompetentnym do wydawania opinii statystycznych). W swoim podaniu, Strona w ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi o symbolu PKWiU 90.00.30 – Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu oraz usługi o symbolu PKWiU 63.11 tj. usługi w zakresie prac przeładunkowych.

Z mocy zapisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu preferencyjną 7% stawką podatku od towarów i usług podlegają towary i usługi wymienione w załączniku Nr 3 do tej ustawy. W poz. 153 tego załącznika zostały wymienione usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 90.0 tj. Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i ...


Generowanie strony w 16 ms