Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi archiwizacji danych

Jak opodatkowane są przychody z tytułu umowy zlecenia od 01.05.2004 r.?Według jakiej stawki opodatkowane są usługi związane z archiwizowaniem dokumentów?

Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatnikami są osoby wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą określoną w art.15 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.). Zgodnie z art.15 ust.3 pkt 3 powołanej ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą n ...

Czy świadczone przez archiwum usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności archiwum będzie posiadało wpływy z tytułu : należności za usługi w ramach prowadzonej działalności usługowej, należności za koszty dalszego przechowania odzys ...

Czy usługi archiwizacji akt księgowych polegające na gromadzeniu, ewidencji, przechowywaniu, zabezpieczaniu oraz udostępnianiu materiałów archiwalnych zwolnione są od podatku VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2004 r. (złożone w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach w dniu 14.09.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), wyjaśnia: 1) zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr ...

Czy usługi świadczone przez archiwa podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Zdaniem strony usługi świadczone przez archiwa podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, co wynika z dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Organ podatkowy stwierdza, iż zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z art ...

Czy usługi archiwizacji są zwolnione z podatku VAT?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi archiwizowania sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 92.51.12 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium ...

Czy usługi polegające na archiwizacji dokumentów są zwolnione z podatku VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8 poz. 60 z 2005r.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 lutego 2005 r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej in ...

Czy podatnik może odliczyć VAT naliczony na zasadach określonych w art. 90 i 91, jeśli nie uzgodniono proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego oraz nie ustalono kwoty odliczenia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8 poz. 60 z 2005 r.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 lutego 2005 r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej i ...

Czy usługi w zakresie archiwizacji i składowania dokumentacji, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.51.12 są zwolnione od podatku VAT?

Podatnik świadczy usługi w zakresie archiwizacji akt (dokumentacji), składowania dokumentacji, przechowywania akt i udostępniania dokumentów, które zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych mieszczą się w PKWiU pod symbolem 92.51.12-00.00 jako "usługi archiwów". Zdaniem podatnika świadczone usługi zwolnione są od podatku VAT. Odpowiad ...

Dotyczy opodatkowania usług archiwizacji dokumentów.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 07.02.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i u ...

Czy odpłatne świadczenie usług polegających na przejmowaniu do zarchiwizowania, przechowywaniu dokumentacji nie istniejących jednostek gospodarczych, jak również sporządzaniu odpisów, wypisów oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu dla byłych pracowników tych firm, sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 92.51.12-00.00 jest zwolnione od podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 30.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie - czy odpłatne świadczenie usług polegających na przejmowaniu do ...

Generowanie strony w 6 ms