Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasada (reguła)

Płatnik zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy powinien wydać informację o wypłaconych świadczeniach PIT-8C do właściwego Urzędu Skarbowego i jakie kwoty z wydanego wyroku sądowego powinny być wykazane w ww informacji. Czy płatnik był zobowiązany do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem płatnika wykazując w deklaracji kwoty wynikające z wyroku Sądu, postąpili zdodnie z przepisami art. 20 i art. 42a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż podstawowymi aktami prawnymi, które regulują ww kwestie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr. 14 poz 176 z 2000 r. tekst jednolity ze zm.) oraz ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Z dn. 18 maja 1964 r. poz. 93 ze zm.). Zasądzona renta wymieniona w punkcie pierwszym jest rentą odszkodowa ...

Kiedy i w jakiej wysokości zapłacić podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji pracowniczych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego w 2005r. z tytułu sprzedaży akcji, stwierdzam, że: stanowisko p ...

Zasady opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży towarów używanych.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu rzeczami używanymi przez internet. Zdaniem podatnika przy sprzedaży towarów używanych stosuje się specjalne procedury opodatkowania określone w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług polegające na opodatkowaniu stawką podstawową 22% marży stanowiącej różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży, a kwotą zakupu. Naczelnik Urzędu Ska ...

Czy należy wykazywać w deklaracjach podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2 wszelkie zaszłości dotyczące Spółki z o.o. z przed okresu zakupu udziałów ?.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w (...) stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie nie wykazania w deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2 zaszłości Spółki z tytułu prowadzonej działalności z przed okresu nabycia udziałów Spół ...1. Czy w związku z wyborem, począwszy od 1 stycznia 2008 r., metody ustalania różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości (zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), Spółka będzie zobowiązana ustalać zrealizowane różnice kursowe dla zobowiązań kredytowych powstałych przed ostatnim dniem bilansowym w oparciu o: kurs sprzedaży waluty stosowany przez bank, z którego usług korzysta Spółka, oraz – jako referencyjny – kurs średni NBP obowiązujący na dzień ostatniej, dokonanej przez Spółkę wyceny bilansowej?2. Czy w przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości (zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) począwszy od 1 stycznia 2008 r., dla zobowiązań kredytowych powstałych przed 1 stycznia 2007 r. Spółka nie będzie zobowiązana z chwilą ich zapłaty (tj. realizacji różnic kursowych od tych pozycji) zaliczać do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych naliczonych za okres przed 1 stycznia 2007 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieni ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie ww. usług przysługuje dieta, którą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy środki otrzymane przez Spółkę od Zarządcy Rozliczeń na pokrycie kosztów gazu ziemnego (oraz rozliczenia z tego tytułu, tj. kwoty dodatniej korekty rocznej) będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu CIT z chwilą otrzymania (tj. na zasadzie kasowej)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

Czy dochód ze spółki S…. lub S…. z siedzibą w Luksemburgu, jaki Wnioskodawczyni osiągnie w formie dywidendy, będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce? Czy w przypadku likwidacji spółki S… lub S… z siedzibą w Luksemburgu wypłata zysków likwidacyjnych (tj. wypłata majątku w związku z likwidacją spółki) na rzecz Wnioskodawczyni, jako udziałowca (akcjonariusza) spółki S… lub S…., będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 112 ms