Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lokale

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2002 r. informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odp ...

Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 roku, poz. 926 z późn. zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 03.02.2003 r.) w sprawie skutków podatkowych wynikających ze sprzedaży lokalu wyjaśnia, że przychody ze sprzedaży środków trwałych podlegają opodat ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2003 r., złożone w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach w dniu 17.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tutejszy Urząd informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz ...

W związku z decyzją Urzędu Skarbowego w sprawie uznania mnie za podatnika VAT oraz naliczeniem stosownego podatku z tytułu wynajmowania osobom trzecim lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej, zwracam się z prośbą o udzielenie wiążącej odpowiedzi (z podaniem podstawy prawnej) na następujące pytania: 1. Czy wynajmując lokal tylko jednemu najemcy i nie przekraczając kwoty wolnej miałem obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego ? 2. Czy będąc w/g Urzędu podatnikiem VAT (nie prowadząc innej działalności tylko wynajem) mam prawo do dokonywania odliczeń podatku naliczonego np. z tytułu kupna samochodu ciężarowego ? 3. Czy mam obowiązek comiesięcznego składania deklaracji VAT 7. 4. Czy z chwilą zaprzestania wynajmu (wygaśnięcie umowy) w dalszym ciągu będę podatnikiem VAT podejmując np. inną działalność gospodarczą, czy też ponownie po przerwie wynajmując lokal ? 5. Czy moja żona prowadząc działalność gospodarczą i nie będąc podatnikiem VAT może wynajmować lokal, który - mimo iż figuruje na mnie został nabyty w trakcie trwania małżeństwa i stanowi majątek wspólny ?

Na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.06.2003 r. (sprecyzowane pismem z dnia 24.06.2003 r.) Urząd Skarbowy w Starachowicach w uzupełnieniu pisma z dnia 04.07.2003 r. informuje, że: ad 1) na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us ...

Czy umowa użyczenia lokalu mieszkalnego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.) wymienione są czynności cywilnoprawne, które podlegają opodatkowaniu. Z załączonej do pisma umowy wynika, że w dniu 12 stycznia 2004 r. zawarła Pani umowę użyczenia lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 710 kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić ...


Czy należy zapłacić podatek dochodowy od przychodu ze sprzedaży nowopowstałej części lokalu mieszkalnego z adaptacji strychu włączonej do istniejacego lokalu mieszkalnego nabytego w darowiźnie?

Na podstawie stanu faktycznego sprawy organ podatkowy stwierdził co następuje W 2004 r. za cenę 470.000 zł sprzedał Pan lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość . Przed określeniem zobowiązania podatkowego od przychodu ze sprzedaży należy ustalić sposób nabycia lokalu mieszkalnego. W dniu sprzedaży powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosiła 102,30 m 2 i przysługiwał Panu udział wyn ...

Czy przychody uzyskiwane z najmu lokali znajdujących się w budynkach wnoszonych do spółki mogą być uznane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym czy powinny być traktowane jako źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jako przychody z najmu.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26 listopada 2003 r. (wpływ do tut. Urzędu 1 grudnia 2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co ...

Proszę o informację, czy odprowadzam wew łąściwej wysokości podatek VAT. Jestem developerem, buduję i sprzedaję lokale miszkalne z przynaleznymi do nich budynkami gospodarczymi i miejscami parkingowymi usytułowanymi w piwnicy budynku. Podatek który odporwadzam od w/w pozycji ma stawkę w wysokości 7%?

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.04.2004r. stanowiące zapytanie w przedmiocie prawidłowości stosowania stawki podatku od towarów i usług przez developera przy sprzedaży lokali mieszkalnych z przynależnymi do nich miejscami parkingowymi usytuowanymi w piwnicach budynku, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja pod ...

Dotyczy stawki podatku na wynajem lokalu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 grudnia 2003 r. (data stempla pocztowego 30 grudnia 2003 r.), działając w oparciu o art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuję. Przepis art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) nakłada obowiązek opodatkowania VAT czynno ...

Generowanie strony w 28 ms