Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zysk nadzwyczajny

Dotyczy skutków podatkowych z tytułu wpłat z zysku w związku z umorzeniem należności publicznoprawnych w wyniku restrukturyzacji.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po konsultacji zagadnienia z Dyrektorem Izby Skarbowej w Bydgoszczy informuję o zakresie stosowania przepisów podatkowych w sprawie przedstawionej przez Spółkę w zapytaniu z dnia 01 marca 2004 r., znak NF/280/04, (wpływ do Urzędu w dniu 02 marca 2004 r.) dotyczącej skutków podatk ...

Czy występujący za 2005 r. zysk nadzwyczajny (z tytułu otrzymanego odszkodowania) będzie stanowił dochód podlegający zwonieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

W złożonym wniosku Spółka poinformowała, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" i na podstawie warunków określonych w zezwoleniu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych. W kwietniu 2004 r. Spółkę dotknęła klęska żywiołowa - pożar, w wyniku którego utracono część majątku (budynki znajdujące się na terenie specjalnej strefy eko ...

Generowanie strony w 9 ms