Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi stolarskie

Proszę o wydanie opinii czy prawidłowo stosuję przepisy w zakresie podatku VAT od 1.05.2004 r. Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji stolarki pcv i aluminium oraz montażu stolarki której jestem producentem.We wpisie REGON rodzaj przeważającej działalności według PKD został oznaczony kodem 2523 D. Od pierwszego maja 2004 r. mocą ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług stolarka pcv i z aluminium została objęta stawką VAT 22%, usługi polegające na robotach budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym stawką VAT 7% (art. 146 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy).Jestem uczestnikiem dużych przetargów w wyniku których jestem wykonawcą robót budowlano-montażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Dokonuję również montażu stolarki na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.Jeżeli z umowy zawartej z kontrahentem tj. firmą lub osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej wynika, że jej przedmiotem jest usługa budowlano-montażowa polegająca na wymianie stolarki zamierzam stosować stawkę VAT 7% właściwą dla tej usługi, ponieważ stolarka, której jestem producentem stanowi materiał montażowy tak jak inne niezbędne do tej usługi materiały budowlane, które muszę kupić.Proszę o wydanie opinii czy prawidłowo stosuję przepisy VAT w wyżej wymienionych przypadkach.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2004 r.( uzupełnione pismem z dnia 15.06.2004) w sprawie opodatkowania usług remontowo-budowlanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje , że zgodnie z art. 146 ust.1pkt. 2 ustawy z dnia ...

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik wykonuje usługi stolarskie. Zapytanie dotyczy stawki opodatkowania usług polegających na: - wykonaniu remontu istniejącej drewnianej klatki schodowej w budynku mieszkalnym; - wykonaniu i montażu drewnianych schodów w budowanym domu jednorodzinnym.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i ...

dotyczy opodatkowania usług stolarskich świadczonych na terenie Francji oraz sposobu wystawiania faktur w walucie euro

Działając w oparciu o art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, odpowiadając na pismo z dnia 25.11.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 9 12.2004 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości ...

Czy istnieje obowiązek instalacji kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług stolarskich w sytuacji, gdy każda sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT, liczba wszystkich dokonanych operacji sprzedaży usług nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2003 r., stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stwierdza, co następuje: Podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób ...


Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje przy usługach montażu drzwi, okien etc. wykonywanych z materiału wnioskodawcy świadczącego usługi stolarsko-ciesielskie?

W dniu 07.02.2005r. Pan ......... zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z zapytaniem : czy przy montażu okien, drzwi etc. wykonywanych z materiału podatnika, świadczącego usługi stolarsko-ciesielskie na indywidualne zamówienie może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ...

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania stawką podatku od towarów i usług: produkcji i montażu szaf wnękowych, schodów, balustrad, drewnianych konstrukcji ścianek działowych, daszków wejściowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 14.03.2005r. (data wpływu do organu 15.03.2005r.) stanowisko Strony dotyczące opodatkowania stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% usług stolar ...

Czy można zastosować jednolitą 7% stawkę podatku od towarów i usług do całości usługi remontowej czy też budowlanej wykonywanej w budynkach mieszkalnych bez wyłączania z usługi wartości materiałów?

Czy można zastosować jednolitą 7% stawkę podatku od towarów i usług do całości usługi remontowej czy też budowlanej wykonywanej w budynkach mieszkalnych bez wyłączania z usługi wartości materiałów... Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 11 ...

Czy do dnia 31 grudnia 2007r: - usługa montażu stolarki wraz z wartością tej stolarki nabywanej od innych producentów podlega opodatkowaniu stawką 7% (z wyłączeniem lokali użytkowych),- usługa montażu stolarki wraz z wartością tej stolarki wyprodukowanej przez podatnika podlega opodatkowaniu stawką 7% (z wyłączeniem lokali użytkowych)?

Spółka jest producentem stolarki okiennej i drzwiowej z PCV. Świadczy usługi montażu stolarki zarówno z zakupionych, jak i z produkowanych przez siebie materiałów. Zdaniem spółki usługa montażu, wymiany, konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej wykonywana przez spółkę łącznie z wyprodukowaną przez siebie stolarką lub zakupioną u innego producenta, podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT 7%, jeż ...

Dotyczy stawki VAT na usługę polegającą na wykonaniu klepki parkietowej na zamówienie klienta oraz wykonanie klepki parkietowej z materiału powierzonego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.06.2005 r. wpłynął wniosek Strony z dnia 20.0 ...

Generowanie strony w 28 ms