Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bilans

Dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o rachunkowości oraz podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii dotyczącej zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych oraz przyjęcia okresów rozliczeniowych w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji uchylenia postanowienia o upadłości i ponownym ogłoszeniu upadłości ale w innym terminie.

Pismem z dnia 2 grudnia 2003r. Spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W przedmiotowym piśmie podatnik prosi o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o rachunkowości oraz podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii dotyczącej zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych or ...

Zgodnie z aktem notarialnym pierwszy rok obrotowy spółki kończy się z dniem 31.12.2004 r. Za rok podatkowy 03.09.2003 - 31.12.2003 zostało złożone zeznanie wstępne CIT-8. Spółka pyta, czy powinna złożyć sprawozdanie finansowe za okres 03.09.2003 - 31.12.2004 czy odrębnie za 03.09. - 31.12.2003 i odrębnie za 2004 r. i jaką stawkę podatku należy stosować?

Z przedstawionego w pismach jednostki stanu faktycznego wynika, że: - zgodnie z aktem notarialnym z dnia 15.07.2003r. pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31.12.2004r., - złożone przez podatnika zeznanie CIT-8 za pierwszy rok podatkowy obejmowało okres od 03.09.2003r. do 31.12.2003r. Zdaniem podatnika bilans oraz rachunek zysków i strat winien być złożony odrębnie za okres 03.09.2003 - ...

Czy istnieje obowiazek podatkowy z tytułu sprzedaży oraz świadczenia usług dokonywanej przez osobe prawne na rzecz jej oddziałów samodzielnie sporządzających bilans?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 29.04.2003 r. (wpłynęło dnia 06.05.2003 r.), - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ak ...

Czy spółka postąpi prawidłowo, przyjmując wartość rynkową nieruchomości, przekazywanej w ramach rozliczenia ze spółką występującemu z niej wspólnikowi?

Podatnik w swoim wniosku stwierdził, że uzyskuje przychody z udziału w spółce jawnej, która przed obowiązkowym przekształceniem była spółką cywilną. Uzyskiwany przychód zaliczany jest do pozarolniczej działalności gospodarczej. Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W dniu 21 grudnia 2001 roku wspólnicy ww. spółki cywilnej, działając jako przedsiębiorcy, prowadzący wspólną działa ...

Czy spółka (zagraniczna osoba prawna) będąc oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy z siedzibą w Niemczech jest obowiązana do składania bilansu w Polsce ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie Spółki z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego (data wpływu 21 lipca 2004 r.), uprzejmie wyjaśnia: Pytanie Spółki (zagranicz ...

Czy powstanie obowiązek podatkowy w momencie sprzedaży udziałów w sp. z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia spółki jawnej?

Z przytoczonego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że z dniem 31 grudnia 2002r. (dzień przekształcenia) nastąpiło przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość bilansowa majątku spółki przekształcanej przyjęta do planu przekształcenia i zatwierdzona badaniem biegłego rewidenta wyniosła 4.xxx.xxx,xx zł. Tą wartością zostały pokryte udziały wspólników (tożsa ...


Niektóre towary handlowe prowadzonego przez podatnika sklepu zalegają na półkach od 1995 r. Podatnik w związku z tym chce skorzystać z przepisu § 29 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i dokonać wyceny tych towarów stosując wskaźnik rynkowy, który mocno będzie odbiegał od cen zakupu.Czy prawidłowe są przeceny towarów oraz czy w spisie likwidacyjnym wycenia się towary uprzednio przecenione w cenach przecenionych, czy w cenach zakupu.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie prawidłowości dokonanej przeceny ...


Czy koszty premii uznaniowych, badania sprawozdania finansowego, szkoleń pracowników oraz bieżącej obsługi prawnej zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w roku ich poniesienia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.08.2005r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 10.08.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy koszty premii uznaniowych, badania sprawozdania fin ...

Generowanie strony w 5 ms