Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hodowla koni

Czy hodowla koni w gospodarstwie rolnym stanowi działy specjalne produkcji rolnej? Czy uruchomienie szkółki jeździeckiej świadczyć będzie o wykonywaniu działalności gospodarczej i zobowiązywać do opłacania podatku dochodowego na ogólnych zasadach?

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przepisy ustawy nie mają zastosowania do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy działami specjalnymi produkcji rolnej są m.in.: fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i n ...

1. Spółka prowadzi hodowlę koni (szczególny rodzaj działalności rolniczej), na którą składa się szereg czynności. Które z wymienionych niżej czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: a. otrzymane nagrody z tytułu zajęcia odpowiedniej lokaty w chempionatach, b. honorowe nagrody rzeczowe zdobywane na TWK Służewiec w Warszawie, Sopocie, Partynicach takie jak : Puchar Prezydenta lub inne o podobnym charakterze przyznawane indywidualnie właścicielowi konia, trenerowi, dżokejowi i stajennemu, c.nagrody pieniężne przyznane na wystawach zwierząt hodowlanych np. POLAGRA lub podobne, dotyczy to również bydła, d. młode konie zanim zostaną włączone do hodowli muszą przejść próby oceny wartości użytkowej zwierząt przez wyspecjalizowanych trenerów prowadzących swoją działalność przy Torach Wyścigów Konnych. Właściciele koni otrzymują z tego tytułu zapłatę według regulaminu określonego przez TWK umownie nazwane wygranymi. Wysokość tej zapłaty związana jest z zajętą lokatą przez konkretnego konia pomniejszaną o opłatę za udział w konkretnej gonitwie na rzecz TWK. 2. Wyciąg ze świadectwa homologacji określa dopuszczalną ładowność samochodu z kratką 510 kg i 4 osoby. Wyliczając dopuszczalną ładowność samochodu z kratką według wzoru określonego w ustawie o podatku od towarów i usług tj. 357 kg + 4 osoby x 68 kg /357-272 =629. Do której wartości wynikającej ze świadectwa homologacji należy odnieść wyliczenie 629 kg ?. Zdaniem Stadniny wyciąg ze świadectwa homologacji określa dopuszczalną ładowność 782 kg wyliczoną jako 510 kg + (4x68kg) 272 kg. Stadnina jest właścicielem samochodu marki Lublin (rok produkcji 1998), nie posiadającego świadectwa homologacji, którego dopuszczalna ładowność według dowodu rejestracyjnego wynosi 400 kg i 6 osób. Według naszego wyliczenia dopuszczalna ładowność wynosi 400 kg + 6 x 68kg = 808. W związku z tym, mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa, części zamiennych czy usług remontowych związanych z tymi pojazdami.

W art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określono, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega co do zasady odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i ich części oraz grunty, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w k ...

Czy rozszerzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług o hodowlę koni należy traktować jako pozarolniczą działalność gospodarczą i prowadzić wspólną podatkową księgę przychodów i rozchodów, czy też jest to odrębne źródło przychodów stanowiące działy specjalne produkcji rolnej dla którego należy prowadzić odrębną podatkową księgę przychodów i rozchodów w przypadku rezygnacji z zastosowania norm szacunkowych dochodu z tytułu hodowli?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 02 listopada 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, iż podane w piśmie, dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed s ...

Czy dotacje otrzymywane na dofinansowanie kosztów zadań w zakresie postępu biologicznego produkcji zwierzęcej oraz prowadzenia w systemie informatycznym ksiąg koni hodowlanych krajowej bazy danych podlegają opodatkowaniu VAT ?

W nawiązaniu do pisma z dnia 02.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu 08.07.2004 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawa opodatkowania jest obrót. Obrotem jest natomiast kwota należna z tytułu sprzedaży, obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy po ...

Podatnik zwraca się z pytaniami: –czy otrzymywane przez niego dotacje podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? –czy kwoty w/w dotacji wlicza się do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego? Zdaniem podatnika w/w dotacje nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny Podatnik jest dobrowolną i samorządową organizacją społeczno-zawodową działającą na podstawie ustawy z dnia 08.10.1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Celem działalności podatnika jest reprezentowanie potrzeb, ochrona praw i interesów hodowców koni, między innymi: –doskonalenie hodowli koni, wpis do ksiąg hodowlanych, ocena w ...

Jaką należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług dla usługi hodowli koni w gospodarstwie rolnym na zlecenie?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej ...

W jakim momencie firma zajmująca się handlem końmi może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na hotelowanie (utrzymanie) zakupionych koni?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14§1 i§4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 07.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na hotelow ...

Pytanie dotyczy kwestii rozliczania podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych w przypadku rozpoczęcia dzialalności usługowej rolniczej polegającej na hodowli koni.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii rozliczania podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynó ...

Pytanie dotyczy kwestii dokonywania odliczeń podatku VAT od zakupów na rzecz działalności rolniczej bez dodatkowych zgłoszeń do urzędu skarbowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dokonywania odliczeń podatku VAT od zakupów na rzecz działalności rolniczej bez dodatkowych zgłoszeń do ur ...

Czy opłaty za zwrotne przesyłki pocztowe są zwolnione od podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 29 ms