Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organ władzy publicznej

Czy zużycie przez Urząd Gminy takich towarów jak: kawa, herbata, ciastka, napoje na posiedzeniach Rady Gminy, naradach Sołtysów i Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych oraz na imprezach okolicznościowych (Dożynki, Dzień Dziecka), a także przekazanie towarów bez wynagrodzenia (kwiaty, puchary, upominki) mieszkańcom z okazji jubileuszy i zwycięzcom różnych konkursów - jest dostawą na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością, i czy w związku z tym należy odprowadzić podatek VAT od tych towarów ?

Funkcje administracji publicznej na szczeblu lokalnym sprawują zarówno organy administracji rządowej jak i samorządu terytorialnego.Z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) wynika, iż organem wykonawczym, wykonującym zadania przy pomocy urzędu gminy jest wójt. Wójt jest uznawany za organ władzy publicznej, bowiem jako organ samorządowy ...

Czy przekazanie przez Urząd Miejski następujących towarów: artykuły spożywcze - kawa, cukierki, ciastka na spotkania Burmistrza Miasta, na sesję z Radnymi; nagrody - art. przemysłowe - pióra, kalendarze, piłki, książki, rzeźby, puchary; kwiaty z okazji jubileuszy i innych uroczystości - jest związane z prowadzoną przez Urząd działalnością i czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast art.7 ust.2 w/w ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów na ...

Komornicy sądowi w zakresie, w jakim stosując środki przymusu zastrzeżone dla władzy publicznej, wykonują władztwo publiczne wynikające z funkcji organu egzekucyjnego, są uznawani za organ władzy publicznej i tym samym są objęci regulacją art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Czynności wykonywane przez komorników sądowych w pozostałym zakresie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych.

W związku ze zgłaszanymi przez podatników oraz przez organy podatkowe pytaniami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do czynności świadczonych przez komorników sądowych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14 § 1 ...

Czy będąc komornikiem sądowym, a więc organem władzy publicznej, podlegam ustawie o podatku od towarów i usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.191997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy w piśmie z dnia 5.07.2004 r. (znak: PO III/443-45/04): Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka, pismem z datą ...


W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego rozliczania podatku VAT w świetle nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: Jesteśmy państwową jednostką budżetową, realizującą zadania administracji państwowej. Środki finansowe na swoje wydatki otrzymujemy z budżetu natomiast wszystkie nasze dochody odprowadzane są do budżetu. Od 1.07.2002 r. jesteśmy podatnikami podatku od towarów i usług, ponieważ sprzedajemy usługi podlegające opodatkowaniu ( dzierżawa pomieszczeń) oraz przekroczyliśmy obrót zwalniający z podatku. Czynności wykonywane przez pracowników Inspektoratu Weterynarii w ramach państwowego nadzoru weterynaryjnego mieszczą się w symbolu PKWiU 75.13.11 i na podstawie załącznika nr 4 do ustawy są zwolnione od podatku VAT. Nasze wątpliwości dotyczą usług zleconych przez Inspektorat Weterynarii do wykonania przez lekarzy wyznaczonych nie będących pracownikami inspektoratu. Są to usługi polegające na badaniu przed i po ubojowym zwierząt rzeźnych i mięsa oraz wystawianiu świadectw zdrowia. Usługi te mieszczą się w symbolach PKWiU 74.30.11 oraz 85.20.1 Lekarze badający mięso przedstawiają wykaz zbadanych zwierząt. Inspektorat na tej podstawie wystawia fakturę dla rzeźni a następnie wypłaca lekarzom badającym wynagrodzenie na podstawie faktur i rachunków wystawionych przez poszczególnych lekarzy. -czy faktura wystawiona przez Inspektorat dla rzeźni za czynności wykonane przez lekarzy wyznaczonych powinna być wystawiona z symbolem PKWiU 75.13.11 czy 74.30.11 ? -czy przy usługach o symbolu PKWiU 85.20.1 stawka podatku VAT wynosi 7% czy 22% ? -czy jeżeli stawka za wykonaną usługę jest ceną urzędową, podatek VAT zawarty jest już w cenie czy też należy go doliczać ? -Jeżeli Powiatowy Inspektorat wystawi f-rę za badanie mięsa bez podatku VAT, to jak urzędowy lekarz badający ma wystawić f-rę dla lekarza powiatowego: z podatkiem VAT czy bez ? -Nasze stanowisko w w/w sprawach jest następujące: Wszystkie czynności wykonywane przez Inspektorat Weterynarii zarówno osobiście jak też przez lekarzy wyznaczonych na podstawie zawartych z nimi umów są zwolnione od podatku, ponieważ lekarze ci wykonują czynności pod nadzorem i w imieniu Inspektoratu Weterynarii czyli państwowej jednostki budżetowej, której na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz 535), usług zleconych przez Inspektorat Weterynarii, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ...

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy.

Stosownie do pisma nr BD.IIID.Wyp-3150/22/04 z 09.06.2004r. (do tut. Urzędu wpłynęło 17.06.2004r.) w sprawie stosowania przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Pismem, o którym wyżej mowa, Podatnik zwróci ...

Czy komornik sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT?

W związku z informacją udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) pismem z dnia 07.06.2004r. Nr USIII/443-67/3099/BT/04, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie art. 14b w/w ustawy po przeanalizowaniu treści pytania i udzielonej przez organ pierwszej instancji informac ...

Czy będąc komornikiem sądowym, a więc organem władzy publicznej, podlegam ustawie o podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w związku z żądaniem strony o urzędową interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie wyjaśnia: Pismem z dnia 20.07.2004 r. (wpływ 20.07.2004 r.) komornik sądowy zwrócił się do tut. Urzędu z zapytaniem czy będąc komornikiem sądowym, a ...

Czy komornik sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie na złożone w dniu 07.05.2004 r. zapytanie w sprawie „czy komornik sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług” udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. ...

Generowanie strony w 10 ms