Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana rozliczenia

Czy matce samotnie wychowującej dziecko przysługuje złożenie w 2004r. korekty PIT-37 za 2002r. dotyczącej zmiany formy opodatkowania z indywidualnego rozliczenia na preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) w brzmieniu obowiazujacym w 2002 r., od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym : 1. dzieci małoletnie 2. dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny 3. dzieci do ukończenia 25 lat uc ...

1. Czy oddział powinien dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, że z dniem 1.05.2004 r. przestaje być podatnikiem VAT w związku z art. 160 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004? 2. Czy w związku z zaistniałymi zmianami tj. zmianą numeru NIP oraz zmianą nazwy podatnika powinna być dokonana wymiana pamięci fiskalnej z zachowaniem czynności określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.07.2002 r.?

Przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) stanowią, iż w przypadku ustania bytu prawnego podatnika, decyzja o nadaniu NIP wygasa z mocy prawa. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozlicza ...

Czy dopuszczalne jest łączne rozliczenie wszystkich jednostek organiz. do dnia 30.06.2004 r. w sytuacji gdy z dniem 23 i 24.06.2004r. nastąpiło powstanie przez podział Spółdzielni XXX - 6 nowych Spółdzielni, a Spółdzielnia XXX zarządza nieruchoościami przejmowanym przez te Spółdzielnie do końca miesiąca kalendarzowego w którym nastąpiła rejestracja.

Dnia 3 maja 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez Spółdzielnię XXX, dotyczące kwestii: Z dniem 23 i 24 czerwca 2004 (data wpisu do KRS) nastąpiło powstanie przez podział Spółdzielnii XXX 6 nowych spółdzielni. W związku z faktem, iż zgodnie z zapisem zawartym w Planach podziału Spółdzielni zatwierdzonym Uchwałami Zebrania Przedst ...

Proszę o wyjaśnienie, czy prawidłowe jest zaksiegowanie w ksiegach rachunkowych w m-cu styczniu 2004r. zapłaconej należności z tyt. ubezpieczeń społecznych za m-c grudzień 2003r. Z dniem 01.01.2004r. w związku z osiągnietymi obrotami zostałam zobligowana do zaprowadzenia ksiegi rachunkowej. Do dnia 31.12.2003r. prowadziłam ksiegę przychodów i rozchodów. Należność z tyt. składek ZUS przypadała w dniu 15.01.2004r.

W odpowiedzi na Pani zapytanie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 29 grudnia 2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z w ...

Czy od stycznia 2005r. mogę zmienić metodę księgowaniana na memoriałową tzn. zaliczać w koszty faktury/rachunki zgodnie z datą ich wystawienia przez podwykonawców, a nie z datą ich zapłaty ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, działając zgodnie z właściowością miejscową, informuje, że stosownie do art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w roku podatkowym, którego dotyczą, tj ...

Czy przewalutowanie kwoty pożyczki polegające na przeliczeniu kwoty wyrażonej w dolarach amerykańskich (USD) na kwotę w EURO na podstawie średnich kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski na dzień przewalutowania nie powoduje ujemnych bądź dodatnich różnic kursowych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstaw ...

Czy w sytuacji, gdy organ podatkowy w decyzji administracyjnej zakwestionował rozliczenie w deklaracji VAT - 7 podatku naliczonego (na podstawie § 48 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm. - spółka ma obowiazek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, w związku z otrzymaniem faktury korygującej (wystawionej do faktury) zakwestionowanej ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 3 czerwca 2004 r. (wpływ: 04.06.2004 r.), zawierające zapytanie w kwestii zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymano fakturę korygującą, uprzejmie informuje: Zgodni ...

Czy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów można księgować koszty uzyskania przychodów metodą memoriałową, tj. ksiegować koszty należne, których podatnik jeszcze nie poniósł, z wyjątkiem niewypłaconych wynagrodzeń i nieopłaconych składek ZUS ?

Na podstawie art. 14 a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w sprawie interpretacji dotyczącej przepisów prawa podatkowego z dnia 10.02.2006 ((uzupełnionego w dniu 03.03.2006 r.). Z przedstawionego we wniosku stanowiska wynika, iż zgo ...

Zapytanie Podatnika dotyczy wskazania okresu rozliczeniowego, w którym powinien wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE, notę uznaniową wystawioną przez dostawcę, w związku ze zwrotem reklamacyjnym towarów, zakupionych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatnik kupił surowce od kontrahenta wewnątrzwspólnotowego. Zakupione surowce Spółka otrzymała i przyjęła do magazynu w lipcu 2004 r. Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów została wystawiona z dniem 14 lipca 2004 r. Otrzymaną fakturę Spółka zaksięgowała w księgach rachunkowych w lipcu 2004 r. Do wyceny faktury, zarówno dla potrzeb ustawy o ...

Zapytanie Podatnika dotyczy wskazania okresu rozliczeniowego, w którym powinien wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE, credit notę wystawioną przez dostawcę wewnątrzwspólnotowego, w związku z zafakturowaniem wyższej ilości towarów, niż faktycznie otrzymane przez nabywcę.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatnik kupił surowce od kontrahenta wewnątrzwspólnotowego. Zakupione materiały otrzymał i przyjął do magazynu w czerwcu 2005 r. Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów została wystawiona przez dostawcę z dniem 16 czerwca 2004 r. Otrzymaną fakturę Spółka zaksięgowała w księgach rachunkowych w czerwcu 2005 r. Do wyceny faktury, zarówno dla po ...

Generowanie strony w 35 ms