Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzęt medyczny

Pytanie dotyczy stosowania prawidłowej stawki podatku VAT na diagnostyczny sprzęt medyczny służący do otrzymywania obrazu poprzez rezonans magnetyczny, zakwalifikowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupowania PKWiU 33.10.12-30.14 „Urządzenia diagnostyczne działające na zasadzie rezonansu magnetycznego”.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Zgodnie z poz. 106 ww. załącznika stawkę podatku 7% stosuje się dla wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika. Ustawowe określenie w ...


Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje przy sprzedaży wyrobów rehabilitacyjnych ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 kwietnia 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawki podatku VAT od wyrobów rehabilitacyjnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu, działając na podstawie art. 14 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, że od 1 maja 2004 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 20 ...

Wysokość stawki VAT stosowanej do sprzedaży okularów korekcyjnych.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 2004.07.12 (data wpływu 15.07.2004r) w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat: wysokości stawki VAT stosowanej do sprzedaży okularów korekcyjnych, informuje co następuje: Z przesłanego przez Panią pisma wynika, iż je ...

Miejsce świadczenia usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.05.2004 r.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z nową ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cyt. ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w ...

Zapytanie podatnika dotyczy opodatkowania zakupionego wraz z tomografem komputerowym oprogramowania (stanowiącego integralną część tego urządzenia). Tomograf został zakupiony we Francji w grudniu 2003 r. a podatnik dokonał zgłoszenia celnego, zapłacił cło i należny podatek VAT od importu ww. urządzenia.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegał eksport i import towarów. Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o VAT podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli podatnik włączył do wartości celnej wartość to ...

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż ambulansu rtg z zamontowanym na stałe aparatem rtg, z cyfrową obróbką obrazu Pulmoscan 760?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2004 r. w sprawie stawki podatku VAT na sprzedaż wytwarzanego przez Stronę ambulansu rtg, z zamontowanym na stałe aparatem rtg z cyfrową obróbką obrazu Pulmoscan 760, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż zgodnie z „Wykaze ...


Wątpliwości Podatnika dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla wyrobów: 1) części do aparatów do mierzenia ciśnienia (zespoły pomp, gruszki, dętki, oliwki). Zdaniem Spółki wymienione wyroby, należy zaklasyfikować do grupowania PKWiU - 33.10.15-33.00 - „Przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi”. 2) części zapasowe i wymienne do aparatów medycznych (np. lampy Sollux) takie jak: okulary ochronne, zestawy filtrów barwnych. Według Podatnika wymienione wyroby, należy zaklasyfikować do grupowania PKWiU – 33.10.12-50.00 – „Aparaty lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub weterynaryjne, wytwarzające promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone”. Podatnik wskazuje, że części takie jak: okulary ochronne, zestawy filtrów barwnych, mogą być stosowane tylko do lampy Sollux i są charakterystyczne tylko dla tego aparatu medycznego. 3) oprzyrządowanie do wszystkich aparatów medycznych, takie jak: żarówki, baterie, zasilacze. Podatnik podaje, że ze względu na bardzo szeroką gamę oferowanych przez Spółkę aparatów medycznych niemożliwe jest zastosowanie klasyfikacji PKWiU odpowiedniej dla wszystkich części zapasowych do aparatów medycznych. Jednak, w przypadku oferowania żarówek, które mogą być używane do różnego typów aparatów medycznych nie tylko do jednego typu aparatu Spółka stosuje klasyfikację PKWiU 31.50.12 - „Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym (poza lampami ultrafioletowymi lub lampowymi promiennikami podczerwieni)”. Ponadto Strona wskazuje, iż w taki sam sposób stosowana jest klasyfikacja dotycząca baterii używanych do różnego typu aparatów medycznych: PKWiU 31.40.11 - „Ogniwa i baterie galwaniczne, o objętości nie przekraczającej 300 cm#179;”, PKWiU 31.40.12 - „Ogniwa i baterie galwaniczne, o objętości zewnętrznej powyżej 300 cm#179;”, PKWiU 31.40.13 - „Części ogniw i baterii galwanicznych” i zasilaczy stosowanych do więcej niż jednego typu aparatu medycznego: PKWiU 31.40.21 - „Akumulatory ołowiowe (kwasowe) stosowane do uruchamiania silników tokowych”, PKWiU 31.40.22 - „Akumulatory ołowiowe (kwasowe) oprócz stosowanych do uruchamiania silników tokowych”, PKWiU 31.40.23 - „Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne”, PKWiU 31.40.24 - „Części do akumulatorów elektrycznych (w tym separatory)”. 4) baterie do aparatów słuchowych Zdaniem Spółki wymienione wyroby należy zakwalifikować do do grupowania PKWiU 33.10.18.39.00 - „Części i akcesoria aparatów słuchowych”. 5) akumulatory do laryngofonów Zdaniem Strony laryngofony zostały sklasyfikowane do grupy PKWiU 30.10.17-90.90 – „Protezy innych części ciała, pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane”

Udzielając odpowiedzi na zapytanie podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzieleniu pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU upoważnione są wyłącznie odpowiednie organy statystyczne. Zatem, organ podatkowy udzielając odpowiedzi na zapytania przyjął za prawidłowe wskazane przez Podatnika klasyfikacje statystyczne wyrobów. Przy czym, jeże ...

Czy sprzedaż sprzętu stomatologicznego przez Spółkę Jawną osobie fizycznej będącej współwłaścicielem nieruchomości, prowadzącej działąlność gospodarczą polegającą m.in na wynajmowaniu lokali, rozliczającej się według ksiąązki przychodów i rozchodów, będącej podatnikiem podatku VAT, jest traktowany jako sprzedaż osobie fizycznej czy jako sprzedaży przedsiębiorcy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie Strony z dnia 08.08.2004 r. (wpływ do tut. organu 24.09.2004 r.) na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuję, iż:Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśm ...

Generowanie strony w 5 ms