Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatnik zwolniony

Czy gospodarstwo pomocnicze jest podatnikiem VAT, jaka jest właściwa stawka na świadczenie usług o symbolu 75.14.12?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 cytowanej ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Świadczeni ...

Czy wspólnota może wydzierżawić powierzchnię dachu pod antenę telefonii komórkowej nie będąc przy tym podatnikiem podatku VAT? Dochód z tej dzierżawy nie przekraczałby 10 000 euro rocznie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 czerwca 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 53 ...

Czy podlega zwolnieniu z podatku VAT sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z działką, nabytego przez 5 spadkobierców w drodze spadku przed 8 laty?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 czerwca 2004r. ( data wpływu w dniu 01 lipca 2004r.) stanowiącego zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: W rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od t ...

Do jakiej grupy podatników została zakwalifikowana spółka po 01.05.2004 r. do czynnych podatników VAT czy zwolnionych świadcząc usługi zwolnione z podatku?

Zgodnie z zapisem art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnicy zarejestrowani na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175 z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, będą uważani ...

Jaki status podatnika VAT ma podatnik wykonujący jedynie czynności zwolnione z VAT, który w roku 2002 złożył zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R), uiścił należną opłatę skarbową od potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika podatku od towarów i usług. W zgłoszeniu rejestracyjnym podatnik określił, iż nie będzie składał deklaracji VAT-7. Ponadto Podatnik ma wątpliwości czy może wystawiać faktury VAT.

Zgodnie z zapisem art. 157 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2 ustawy tj. przed dniem 13 kwietnia 2004 r., na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), będą uważani za podat ...

Spółka cywilna zawiesiła działalność produkcyjną od 01.07.2003r. i nie składała w tym okresie deklaracji VAT-7. Na stanie pozostały maszyny, od których przysługiwało odliczenie podatku. Spółka chce odsprzedać maszyny. Czy w związku z art. 157 ustawy o VAT / podatnik zwolniony/ winna opodatkować remanent likwidacyjny, czy też odwiesić działalność, dokonać ponownej rejestracji na VAT i wystawić faktury na sprzedaż. Obrót przekroczył w 2003r. kwotę 10.000 Euro.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnik, który zgłosił, że będzie składał deklaracje podatkowe, a takich deklar ...

Zakład nasz NS ZOZ .......... świadczy usługi stomatologiczne od 1 stycznia 1999 roku w ramach kontraktu z NFZ (wcześniej Kasą Chorych). Są to usługi z zakresu stomatologii ogólnej, stomatologii szkolnej, profilaktyki stomatologicznej i protetyki stomatologicznej – wszystkie klasyfikowane przez PKWiU wg kodu 85.13.12. W/w usługi protetyczne nazywane przez PKWiU, jako usługi w zakresie protetyki stomatologicznej wykonywane przez lekarzy protetyków posiadają dokładny kod: 85.13.12 – 00.20. Ich wykonanie w naszym zakładzie polega na wykupieniu płatnej usługi wykonania protezy zębowej w pracowni protetycznej i oddaniu jej do używania pacjentowi w czasie kilku wizyt lekarskich. Do roku 2002 nasz zakład wystawiał Kasie Chorych za powyższe usugi zwykłe rachunki. Od grudnia 2002 roku zakład został zobowiązany przez Urząd Skarbowy w Biłgoraju do zgłoszenia obowiązku podatkowego VAT i złożenia deklaracji VAT – 7 od kwietnia 2001 roku. W konsekwencji w/w usługi protetyczne, które stanowią 10 – 20 % rocznego obrotu firmy w zależności od roku i nigdy samodzielnie nie przekraczały kwoty powodującej obowiązek podatkowy VAT były fakturowane, jako uslugi objęte podatkiem VAT ze stawką 0 % w odróżnieniu od pozostałych, które były zwolnione z podatku VAT – wszystkie z kodem PKWiU 85.13.12. Wobec wzrostu stawki VAT na aparaty protetyczne z 0 % na 7 % z dniem 1 maja 2004 roku NFZ prezentuje stanowisko, iż kontraktuje z lekarzami stomatologii tylko usługi protetyczne lekarskie i nie przyjmie do realizacji faktury ze stawką VAT 7 % w ramach zawartej umowy. W czasie ustnych ustaleń w maju br. Urząd Skarbowy w Biłgoraju zajął stanowisko kwalifikowania powyższych usług protetycznych, jako zwolnionych z podatku VAT po uprzednim złożeniu druku VAT – R. Pytanie:a) Czy można wykazywać na fakturze opisanej powyżej usługi protetyczne wykonane przez lekarza stomatologa PKWiU 85.13.12., jako zwolnione z podatku VAT? Moim zdaniem można, ponieważ wszystkie usługi o kodzie początkowym 85... są ustawowo zwolnione z podatku VAT.b) Czy nasz zakład NS ZOZ ............ może przestać być patnikiem podatku VAT i kiedy? Jeśli nie, to czy wobec wykonywania wyłącznie usług zwolnionych z podatku VAT, może deklarować w przypadku starania się o dotację, że nie jest płatnikiem podatku VAT? Ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ dotacje z funduszy UE udzielane są wg cen netto dla płatników VAT i cen brutto dla zwolnionych z VAT. Chodzi o możliwość uzyskania dotacji w cenie brutto w przypadku, gdy odliczenie podatku VAT z tytułu poniesionej inwestycji jest niemożliwe ze względu na wykonywanie wyłącznie usług zwolnionych z podatku VAT. Przychód naszej firmy NS ZOZ .............. za rok 2003 wyniósł 143.428,54 zł, w tym objęte podatkiem VAT ze stawką 0 % 14.023,10 zł, natomiast przychód firmy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 roku wyniósł 54.880,00 zł, w tym objęte 0 % VAT 11.200,00 zł. Dla zakładu korzystne byłoby uzyskanie statusu zwolnionego z podatku VAT.c) Czy w opisanej sytuacji należy nadal prowadzić rejestr zakupów i sprzedaży VAT? Moim zdaniem można prowadzić tylko księgę przychodów i rozchodów wg zasad ogólnych ze względu na wykonywanie wyłącznie usług zwolnionych z podatku VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2004r. uzupełnione pismem z dnia 22.07.2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) wyjaśnia. W przedmiotowym wniosku p ...

Czy w związku z faktem, iż świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2003 było zwolnione od podatku, Podatnik powinien zarejestrować się w momencie gdy sprzedaż przekroczy 10.000 euro licząc od 1 maja 2004 r. czy ma brać pod uwagę fakt, że w roku ubiegłym sprzedaż przekroczyła u niego 10.000 euro i powinien zarejestrować się jako podatnk VAT z dniem 1 maja 2004 r.?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 13 lipca 2004 r. do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłyn ...

Czy będąc gospodarstwem pomocniczym wyodrębnionym z jednostki budżetowej wykonującym w większości zadania Wojewody podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz załącznika Nr 4 do ustawy - usługi w zakresie administracji publicznej.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Wojewódzkiego ... w ..., z dnia 08 czerwca 2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług wyjaśniam co następuje. W powołanym wyżej piśmie Wojewódzki ... w ... zwrócił się do tut. Organu z zapytaniem czy bę ...

Czy po przekroczeniu obrotów w wysokości 10 000 euro z tytułu wykonywanych usług budowlanych na nieruchomościach położonych na terenie Niemiec podatnik będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 07.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.10.2004 r.), w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w m-cu XI.2004 r. rozp ...

Generowanie strony w 6 ms