Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zadania

Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane realizowane przez gminę zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, takie jak: utrzymanie wysypiska komunalnego, utrzymanie oświetlenia dróg, utrzymanie obiektów należących do gminy, utrzymanie dróg i chodników, analizy fizyko-chemiczne wód gruntowych w otoczeniu wysypisk komunalnych ?

W art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) postanowiono, że nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie prawidłowości wyłączenia podmiotu stanowiącego komunalną jednostkę budżetową z kategorii podatników w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa.

W przedmiotowym wniosku strona zwróciła się o potwierdzenie prawidłowości zakwalifikowania wykonywanych przez podmiot będący komunalną jednostką budżetową czynności: - prowadzenia spraw w zakresie geodezji i kartografii i pobierania z tego tytułu opłat - pobierania opłat za oddanie gruntów w trwały zarząd oraz opłat adiacenckich i planistycznych - zwrotów wywłaszczonych nieruchomości za zwrotem wy ...

Czy ispekcja ochrony roślin i nasiennictwa realizująca zadania organów władzy publicznej, określone odrebnymi przepisami prawa, jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 10.05.2004 r. (data wpływu 12.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 31.05.2004 r. (data wpływu 03.06.2004 r.) w sprawie, czy Inspektorat jest podatnikiem podatku od towarów i usług po dniu 01.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaś ...


Czy starostwo powiatowe, wykonując czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, od których pobierana jest opłata – jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czy też czynności te korzystają ze zwolnienia od podatku VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w XXX, działając na podstawie art. 14a§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2004 r. o podatku od towarów i usług, w części dot. opodatkowania czynności wykonywanych w ramach powiatu realiz ...

czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności wykonywane przez organy władzy publicznej?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedst ...

- dotyczy zaewidencjonowania do przychodów otrzymanych dotacji w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na realizację zadań programowych, pokrytych dotacją.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, w wyniku dokonanej z urzędu weryfikacji postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 12.10.2005r., znak US.I/423-14/2005, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów podatkowych, na wniosek "R." w O., odnośnie: zaewidencjonowania do przychodów otrzymanych dotacji w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, uznania za koszty uzys ...Czy z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zidentyfikowany w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych Działu Porsche stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w momencie wyodrębnienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 9 ms