Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zadania własne

Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane realizowane przez gminę zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, takie jak: utrzymanie wysypiska komunalnego, utrzymanie oświetlenia dróg, utrzymanie obiektów należących do gminy, utrzymanie dróg i chodników, analizy fizyko-chemiczne wód gruntowych w otoczeniu wysypisk komunalnych ?

W art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) postanowiono, że nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno ...


Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT przekazanie nagród zwycięzcom konkursów w sytuacji, gdy organizacja tych konkursów jest jednym ze sposobów realizacji zadań własnych starostwa powiatowego w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej i sportu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2004 r. znak F.I-V1/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję, iż podzielam stanowisko Strony zawarte w przedmiotowym piśmie. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz o ...


Czy czynność przekazania towaru na podstawie umowy darowizny lub umowy użyczenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) odpowiadając na pismo w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: W dniu 30 listopada 2004 roku do tutejszego organu podatkowego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących zagadnień z zakresu op ...

Czy pozbywanie się przez gminę odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy opodatkować podatkiem VAT ?

W nawiązaniu do pisma z dnia 30.09.2004 r., znak: PP/443-37/04, stanowiącego odpowiedź na pismo KLD.IV.2.7066/68/04 z dnia 23.07.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach zmienia udzieloną informację i działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że gmina wykonując czynności pozbywania się odpadów komuna ...

Czy gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie podatku VAT przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu SAPARD w przypadku braku dokonanego zakupu braku związku dokonanego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2005 r. uzupełnionego w dniu 17.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od ...

Czy możliwe jest odzyskanie przez Gminę podatku VAT poprzez odliczenie go jako kosztu uzyskania przychodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ?

Stan faktyczny: Na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w dniu 31.01.2005 r. Gmina X złożyła zapytanie (uzupełnione w dniu 15.02.2005r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Gmina X jako podatnik podatku VAT realizowała inwestycję ...

Czy Gmina może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieodliczony podatek od towarów i usług z tytułu wydatków związanych z prowadzoną inwestycją?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2005 r., uzupełnionego w dniu 20.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Czy w zakresie realizacji zadań własnych Gmina jest podatnkiem podatku od towarów i usług?

Gmina zamierza zrealizować inwestycję budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie szkoły podstawowej w ramach sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" dla działania " Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego" Realizacja wymienionego zadania podejmowana jest w ramach ustawowych zad ...

Generowanie strony w 6 ms