Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: najemcy

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2002 r. informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odp ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. w myśl art. 6 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlega ...

Odliczenie składek na ubezpieczenia

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2003 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie odliczenia od podatku składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z przepisem art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) poda ...

Czy od kwoty wynajmu mieszkania (potwierdzonej fakturami), nasz pracownik powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych ?

Odpowiadając na pismo z dnia 30.01.2004 r. (data wpływu do tut. organu 13.02.2004 r.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje: Z opisanej sytuacji wynika, że ...

Czy wynajem lokalu na cele niemieszkaniowe podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Świadczenie usługi polegającej na wynajmie lokalu jest opodatkowane na podstawie art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) według stawki określonej w art. 18 ust. 1 ustawy w wysokości 22%. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i poz. 10 załącznika nr 2 do w/w ustawy zwolnione od podatku są usługi w zakresie wynajmowania lub ...

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w wynajętym lokalu. Wynajmujący lokal wyraził zgodę na dokonanie remontu tego lokalu oraz na udział w ponoszonych przez spółkę kosztach z tego tytułu. Strony umówiły się że udział wynajmującego w kosztach nastąpi poprzez obniżenie płaconego przez najemcę czynszu. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe w świetle przepisów ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i czy stronom umowy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót. W myśl ust. 2 wskazanego przepisu obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont), o wartość zwróconych towarów oraz zwróconych ...

Co jest przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w przypadku najmu domu mieszkalnego?

Umowa najmu zawarta między wynajmującym a najemcą winna określać wysokość czynszu. Czynsz ten stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Wysokość tego przychodu, zaliczanego do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) w ...

Pojęcie przychodu

W związku z Pani pismem z dnia 10.10.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Ustawodawca w ustawie z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) nie ...

Czy znajduje zastosowanie art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym do rozliczeń między wspólnotą mieszkaniową , lokatorami i najemcami lokali użytkowych

Jak wynika z pisma podatnik zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie. Na skutek sprzedaży lokali mieszkalnych przez Spółkę Akcyjną w budynkach tej Spółki powstają z mocy prawa wspólnoty mieszkaniowe. Podatnik zarządza pozostałymi nie wykupionymi lokalami mieszkalnymi w tych budynkach, których najemcy nie należą do wspólnoty mieszkaniowej. Z uwagi na fakt, iż wspólnoty mieszkaniowe nie ...

Czy podatnik, który wynajmuje lokal mieszkalny od Towarzystwa Budownictwa Społecznego, może skorzystać z odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w związku partycypacją w kosztach budowy prowadzonej przez TBS?

Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 726 ze zm.) od podstawy obliczenia podatku, odlicza się, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z budo ...

Generowanie strony w 8 ms