Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: eksploatacja samochodu

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej koszty eksploatacji prywatnego samochodu takie jak: -wymiana olejów i filtrów, drobne naprawy, wymiana podzespołów oraz -koszt montażu instalacji gazowej?

W swoim piśmie podaje Pan, że prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu co oznacza, że używany jest prywatny samochód osobowy. W takiej sytuacji stosownie do art. 23 ust 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko wartość poniesionych wydatków związanych z używaniem tego poja ...

Czy można odliczyć podatek od towarów i usług oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki: raty leasingowe, zakup paliwa, akcesorii i części do napraw, związane z użytkowanym na podstawie umowy leasingu samochodem ciężarowym ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2004r. (data wpływu), uzupełnione w dniu 08.09.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zasady opodatkowania umów leasingu określają przepisy art.23a – 23l ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991r. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) Z opisanej przez Pana sytuacji wynika, że zawarta w dniu 09.06.2004r. z leasi ...

Czy podatnik możne zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na eksploatację (w tym na zakupione paliwo ) tego samochodu ciężarowego?

Podatnik w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykorzystuje samochód ciężarowy nie stanowiący składnika majątku firmy, a będący jego własnością. Podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu tego samochodu. Ocena prawna stanu faktycznego: W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) koszt ...

Czy w przypadku ponoszenia wydatków na przeglądy techniczne, naprawy, zakup części zamiennych Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od w/w zakupów ? W ocenie podatnika przysługuje mu prawo do odliczeń na zasadach ogólnych określonych w ustawie o VAT.

Stan faktyczny : Spółka użytkuje na podstawie umowy tzw. leasingu operacyjnego samochód marki Citroen o ładowności 623 kg i liczbie miejsc 5. Zgodnie z umową samochód należy do majątku leasingodawcy. Spółka zarejestrowała przedmiotową umowę w urzędzie skarbowym - zgodnie przepisem art. 154 ustawy o VAT przed 14 maja 2004 r. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia ...

Jak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatki związane z używaniem wynajętego samochodu osobowego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 16.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi samodzielnie dział ...

Czy można obniżyć podatek należny o podatek VAT od zakupu paliwa i części zamiennych do samochodu marki STAR 200, który nie posiada świadectwa homologacji ?

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 tej ustawy, tzn. do samochodów os ...

Czy przysługuje i w jakim procencie prawo odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktury z miesiąca lipca 2004r. z tytułu zakupu i montażu klimatyzacji do samochodu ciężarowego, zakupionego w styczniu 2004r. i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy, pomimo iż samochód ten jest pojazdem o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru, wynikającego z art.86 ust.3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535)?

W odpowiedzi na zapytanie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, p ...

Czy będąc opodatkowanym w formie kary podatkowej, w przypadku nabycia samochodu ciężarowego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup paliwa do napędu tegoż samochodu oraz dokonać odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia przedmiotowego pojazdu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim na pisemne zapytanie z dnia 02.11.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarc ...

Podatnik korzysta z usług leasingowych. Przedmiotem leasingu jest Samochód ciężarowy Ford Transit 260S. Jak podaje podatnik zgodnie ze świadectwem homologacji samochód ten ma ładowność 1006kg i 3 miejsca siedzące. Pytanie podatnika: Czy można odliczyć 100% podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe?

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.04.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: DŁ = 357 kg + n x 68 kg gdzie: DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność, n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy - kwotę pod ...


Generowanie strony w 18 ms