Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa wzajemna

1/czy jest obowiązek rejestracji w Polsce dla potrzeb podatku dochodowego podmiotu z siedzibą za granicą prowadzącego na terytoruim Rzeczpospolitej Polskiej zakład w rozumieniu umowy z dnia 24.06.1993 r. między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku i majątku (Dz.U. z 1994 r. Nr 47 poz. 189) ?, 2/ jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podmioty z siedzibą za granicą ?

Ad1/. Artykuł 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) stanowi, iż podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. W celu jednakże uniknięcia opodatkowania tych samych dochodów dwukrotnie, tj. w państwie sie ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty zakupu regałów sklepowych, przekazywanych do nieodpłatnego korzystania w momencie ich przekazania na podstawie umowy o współpracy jednostkom handlowym sprzedającym wyroby Spółki nabywane przez nie w hurtowniach bądź firmach dystrybucyjnych będących bezpośrednimi klientami Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 04.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 25.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik II Mazowieckiego U ...

Czy dwuletni termin wydatkowania uzyskanego przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczonego na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 upływa z dniem zawarcia umowy warunkowej sprzedaży czy też z dniem zawarcia umowy przenoszącej własność tej nieruchomości ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 27.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dwuletniego okresu na wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe stw ...

Czy koszt poniesiony w związku z wynagrodzeniem za usługi świadczone przez spółkę z siedzibą w Niemczech, stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w związku z tym, czy o kwotę wynagrodzenia może Ona pomniejszyć dochód do opodatkowania?

W dniu 13.06.2005r. wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca zawarła umowę z niemiecką spółką X, która jest Jej większościowym wspólnikiem oraz założycielem grupy kapitałowej. W skład grupy wchodzi szereg spółek mających swoje siedziby w różnych krajach, w tym równie ...

Czy koszt poniesiony w związku z wynagrodzeniem, za usługi świadczone przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii, stanowi dla Niej koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w związku z tym, czy o kwotę wynagrodzenia można pomniejszyć dochód do opodatkowania?

W dniu 13.06.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca w ramach swojej działalności zawrze ,,umowę ramową” ze szwajcarską spółką X, która należy do grupy kapitałowej Y. Spółki z tej grupy zajmują się m. in. handlem detalicznym, w tym handlem materiałami budowla ...

Jakie są skutki podatkowe zawartej umowy użyczenia?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2005 w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje stanowisko wyrażone we wniosku za prawidłowe. UZAS ...

Czy w związku z zawartą umową wzajemną, zawarte w umowie wynagrodzenie podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22 % ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 04.04.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 11.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresi ...

Czy umowa wzajemna o inkaso należności pieniężnych zawarta pomiędzy wnioskodawcą, a spółką "X" daje podstawy do ustalenia dla stron umowy, dochodu na zasadzie art.11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art.14a par.1l oraz par.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r., Nr 8 , poz. 60 ) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 04.04.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.04.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakres ...

Czy w przypadku zawarcia umowy wzajemnej o nieodpłatnym świadczeniu powstanie przychód a tym samym powstanie obowiązek płacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przez Parafię?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 22.12.2005r. wnioskiem Jednostki uzupełnionym pismem z dnia 09.01.2006r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego o zakresie zastosowania ...

Czy po wstąpieniu w prawa i obowiązki umowy leasingowej przez nowego korzystającego ulegnie zmianie podstawowy okres trwania umowy leasingu oraz czy nowy korzystający i finansujący mogą nadal postępować zgodnie z art. 17b-17h updop, a w szczególności czy leasingodawca będzie w dzlszym ciągu uprawniony do odsprzedaży przedmiotu leasingu nowemu korzystającemu po cenie ustlonej w tejże umowie z poprzednim korzystającym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie P ...

Generowanie strony w 288 ms