Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: plan zagospodarowania przestrzennego

Czy sprzedaż gruntu niezabudowanego jest zwolniona z podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Odnośnie rozstrzygnięcia czy dane tereny należy uznać za budowlane lub przeznaczone pod zabudowę zasadne wydaje się odwołanie do przepisów ustawy z dnia 2 ...

1. Czy przy sprzedaży gruntu gmina może posłużyć się nieobowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego? 2. Czy należy opodatkować upominki dla uczestników imprez organizowanych przez Urząd Gminy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2004 r. (data wpływu do Urzędu 25.05.2004 r.) w sprawie opodatkowania sprzedaży gruntów oraz opodatkowania upominków dla uczestników imprez organizowanych przez Urząd Gminy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: We wniosku złoż ...

dotyczy sprzedaży, zamiany i oddania w wieczyste użytkowanie gruntów (zabudowanych i niezabudowanych)

Gmina Sanok zwróciła się z zapytaniem o stosowanie przepisów podatkowych w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535). Przedstawiając zapytanie Gmina podała, iż: I. Artykuł 43 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy przewiduje zwolnienie od podatku dostawy gruntów niezabudowanych innych niż budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Gmina wnosi zapytanie, na jakiej p ...

Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z zapytaniem o prawidłowa stawkę podatku od towarów i usług przy sprzedaży gruntu zabudowanego i gruntu niezabudowanego w przypadku, gdy Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu informacji z dnia 9 czerwca 2004r., Nr PP-443/IN/46/TL/2004 o zakresie stosowania prawa podatkowego, udzielonej w odpowiedzi na wniosek Urzędu Gminy Podatnik zwrócił się do Ur ...

Czy naliczać podatek od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości (działek) gruntowych niezabudowanych w sytuacji, gdy sprzedawana nieruchomość znajduje się w obszarze poza granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie jednostki z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu 1.07.2004 r.) czy naliczać podatek od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości (działek) gruntowych niezabudowanych w sytuacji, gdy sprzedawana nieruchomość znajduje się w obszarze poza granicami mie ...


Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż nieruchomości stanowiącą działkę zabudowaną starym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki? W ewidencji gruntów jest terenem zabudowanym a w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publiczne ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę, gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zasiedlonymi oraz gruntów niezabudowanych bez prawa do zabudowy.

W odpowiedzi na pismo GRB 72241/5/04 z dnia 08.10.2004r. (data wpływu 18.10.2004r.) uzupełnione pismami z dnia 16 i 30.11.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje iż zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia ...

dotyczy naliczania podatku od towarów i usług od sprzedaży działek budowlanych

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaczowie, pismem z dnia 23.11.2004 r. (znak: US-IIa-005/14/2004) w zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług: Pismem z dnia 16.11.2004 r. (z ...

Czy od wartości, która stanowi cenę zamienianej nieruchomości należy naliczyć podatek VAT?

Gmina Miasta S. zwróciła się z zapytaniem o obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku zamiany nieruchomości gruntowej. Przedstawiając zapytanie, podała, iż dokonuje zamiany nieruchomości gruntowej o wartości 222.792 zł na nieruchomość stanowiącą własność Parafii Rzymsko-Katolickiej o wartości 222.800 zł. Zdaniem Gminy przy zamianie gruntów o tej samej wartości podatek VAT nie ob ...

Generowanie strony w 13 ms