Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna

"Czy fakt niezidentyfikowania podmiotu z Łotwy na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowej przez Biuro Wymiany Informacji o VAT pozbawia podatnika prawa do zastosowania stawki podatku 0%?"

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku , działając na podstawie art. 14a § 1i3 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) informuje: Stosownie do przepisu art. 42 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu stawką 0%, pod warunkiem, że ...

Jakie dokumenty firma musi posiadać oraz jakie wystawić żeby można było skorzystać z uproszczonej procedury w handlu wewnątrzunijnym między trzema kontrahentami w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz.535)?

Zgodnie z art.135 ust.1 pkt. 2 wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) ma miejsce wówczas gdy występują w niej łącznie poniższe warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika musi być bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika, drugi w kolejności podatnik, dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika, nie ...

Czy mam obowiązek składania deklaracji VAT-8 w sytuacji kiedy jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT-R/UE, a transakcja nie przekroczyła 10 000 euro?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpoznaniu pisemnego zapytania podatnika z dnia 13.09.2004 r. (data wpływu 15.09.2004 r.). w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej składania za okresy miesięczne deklaracji podatku od towarów ...Nasza firma jest przedstawicielem angielskiej firmy będącej dostawcą specjalizowanego oprogramowania komputerowego. Zapytanie dotyczy wystawiania faktur VAT dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy oprogramowania do odbiorcy końcowego z Republiki Czeskiej. Nasza firma wystawia fakturę VAT, natomiast dostarczanie oprogramowania odbywa się bezpośrednio przez wytwórcę oprogramowania z Anglii do odbiorcy czeskiego.

Procedura uproszczona, jaką jest wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna dotyczy tylko obrotu towarowego. Zgodnie z art. 2 pkt 6 przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisó ...

Dotyczy zastosowania stawki 0% przez drugi w kolejności podmiot biorący udział w tzw. transakcji trójstronnej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje częściowej zmiany interpretacji zawartej w piśmie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2004r. Nr ZP-I/443-79/04, gdyż jest ona nieprawidłowa. Wnioskiem z dnia 2 czerwca 2004r. Spółka zwróciła ...


Czy jest obowiązany do pisemnego zawiadamiania biura wymiany informacji o podatku VAT o zamiarze skorzystania z procedury uproszczonej ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 20.01.2005r. uzupełnionym w dniu 2.02.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, ...

Czy w transakcji trójstronnej przy zastosowaniu procedury uproszczonej w przypadku gdy Spółka dokonuje nabycia samochodu specjalistycznego od firmy włoskiej a następnie dokonuje dostawy do firmy niemieckiej przy czym ten samochód dostarczany jest bezpośrednio z Włoch do Niemiec a firmy te są podatnikami podatku od wartości dodanej, od dokonanej dostawy tego samochodu do kontrahenta niemieckiego potwierdzonej fakturą VAT obowiązuje stawka podatku w wysokości 0%

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Spółkę z o. o. wnioskiem z dnia 14.01.2005r. uzupełnionym w dniu 02.02.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskoda ...

Generowanie strony w 60 ms