Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akta

Pytanie podatnika dotyczyło określenia prawidłowej stawki VAT dla usług archiwowania akt w świetle ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Stosownie do pisma z dnia 26.05.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuję: W wyżej wymienionym piśmie wyjaśnia Pan, że prowadzi Pan działalność gospodarczą związaną z usługami archiwowania akt, które są klasyfikowane pod nr 92.51.12 PKWiU. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt ...

Od 01.10.2001 r. prowadzona jest działalność gospodarczą - archiwizacja akt, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.51.12 – 00.00 jako usługi archiwów. Od września 2002 r. jest Pani podatnikiem podatku VAT. Świadczone usługi opodatkowała Pani stawką podatku VAT w wysokości 22 %. Pyta Pani czy zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) prowadzona działalność w zakresie archiwizacji akt podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług, czy opodatkowana jest stawką podatku w wysokości 7 %, czy też stawką podatku 22 %.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 pod poz. 11 wymienione zostały usługi zwolnione od podatku sklasyfikowane PKWiU ex 92 związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorsk ...

Czy usługi świadczone przez archiwa podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Zdaniem strony usługi świadczone przez archiwa podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, co wynika z dyspozycji art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.).Organ podatkowy stwierdza, iż zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z art.43 ...

Jaką zastosować stawkę podatku od towarów i usług dla świadczonych usług archiwizacyjnych /PKWiU 92.51.12/?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a par.1 i par.4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60/, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowania stawki podatku od towarów i usług dla świadczonych usług archiwizacyjnych /PKWiU 92.51.12/ stwierdzam, że stanowisko prze ...

Pytanie podatnika W jaki sposób w świetle obowiązującego prawa podatkowego, zakwalifikować dodatkowe zobowiązania wynikające z Aktu Notarialnego zamiany działek (uzbrojenie i wyłożenie kostką brukową działki podlegającej zamianie)?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 0 ...

Czy działalność gospodarcza, polegająca na prowadzeniu archiwum zakładowego może być objęta ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8,poz.60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2006r. przez Panią XY w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach postanawia uznać stano ...

Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, co do którego, w chwili poniesienia wydatków, Wnioskodawca nie posiadał tytułu własności nie będzie zwolniony od podatku dochodowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Udostępnianie informacji przez organ podatkowy zawartych w aktach spraw podatkowych na podstawie art. 299 ustawy Ordynacja podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

PIT - jednorazowa amortyzacja

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w przypadku, gdy osoba, której dotyczy zapytanie Komornika Sądowego nie figuruje w rejestrach i ewidencjach Urzędu Skarbowego, do którego skierowano zapytanie i Urząd ten nie dysponuje żadnymi informacjami na temat tej osoby, zasadne jest pobranie od Komornika składającego zapytanie opłaty za udzielenie informacji o braku informacji o osobie, której zapytanie dotyczy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 9 ms