Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi protetyczne

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować po 01.05.2004 r. na usługi protetyczne świadczone przez techników i lekarzy stomatologów, polegające na wykonaniu protezy lub mostu dla pacjenta - symbol PKWiU 85.13.12-00.20 oraz 85.13.12-00.30; usługi protetyczne świadczone dla innych gabinetów protetycznych - symbol PKWiU 33.10.17-59.90?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), zwalnia się od podatku świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 4 do ustawy. W pozycji 9 tego załącznika wymienione zostały usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – z wyjątkiem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). W grupowaniu tym znalazły się m. in., pod symbolem ...

Czy prawidłowym jest korzystanie ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT, w przypadku świadczenia usługi stomatologicznej w której koszcie jest zawarta cena nabycia od technika protezy stomatologicznej?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 8 lipca 2004r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika P ...

Czy w świetle przepisów nowej ustawy o VAT, usługi w zakresie protetyki stomatologicznej świadczonych przez techników protetyków są zwolnione z podatku od towarów i usług zgodnie z poz. nr 9 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), czy opodatkowane 7 % stawką VAT zgodnie z poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy.

W dniu 21 maja 2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, którą uzupełniła Pani w dniu 2 czerwca 2004 r. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że jest Pani technikiem protetykiem i świadczy Pani usługi w zakresie protetyki stomatologicznej m.in. dokonuje Pani napr ...

Proszę o podanie stawki podatku VAT na leczenie protetyczne przez lekarzy stomatologów zatrudnionych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Czy naliczony podatek VAT od zakupionych protez oraz materiałów i urządzeń wykorzystywanych do leczenia protetycznego można odliczyć od podatku należnego z tytułu tego leczenia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Z informacji zawartych w złożonym piśmie wynika, że wykonuje Pani działalność gospodarczą w zakresie prak ...

Zarząd Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów w Skierniewicach zwraca się z uprzejmą prośba o wyjaśnienie, czy Spółdzielnia powinna płacić podatek od towarów i usług od sprzedaży usług protetycznych, które wykonuje w ramach gabinetu stomatologicznego w grupie usług 85 ,,Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej”. Reasumując powyższe, prosimy o interpretację czy Spółdzielnia wykonując protezy zębowe: pełne i częściowe, koronki itp. w ramach gabinetu stomatologicznego powinna płacić podatek VAT.Według Naszej oceny Spółdzielnia nie powinna płacić ww. podatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2004r. informuje: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podleg ...

Podatnik jako technik-protetyk świadczy usługi w zakresie wykonywania protez dentystycznych, ich napraw, wzorników woskowych itp.. Usługi te wykonuje przy współpracy z lekarzem stomatologiem, podając jednocześnie, że świadczone usługi sklasyfikowane są w grupowaiu PKWiU 85.13.12.00.20. Pytanie odnosi się do określenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług od dostaw tychże towarów.

W związku z pismem z dnia 23 sierpnia 2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 24.08.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r ...

Zapytanie dotyczy możliwości korzystania ze zwolnienia w podatku VAT w oparciu o art. 113 ustawy o PTU przez podatnika prowadzącego działalność w zakresie usług protetycznych oraz stawki podatku dla VAT dla usług wykonywania i napraw protez dentystycznych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2004 r. bez znaku uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %. W poz. 101 załącznika nr 3 wymieniono:- symbol PKWiU 33.10.17 - sztuczne stawy; przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztucz ...

Zgodnie z art. 14 par. 5 Ordynacji podatkowej zwracam się z zapytaniem dotyczącym ustawy VAT.Czy lekarz stomatolog, który kupuje u protetyka protezy zębów, a następnie zakłada je i odsprzedaje pacjentom, w momencie przekroczenia obrotu 10.000,- EURO staje się podatnikiem VAT?Moim zdaniem czynności związane z protezami i sprzedażą protez zębów nie można wiązać z usługami objętymi podkategorią 85.13.12 – usługi stomatologiczne pozostałe, ponieważ gdyby tak było technik protetyk również sprzedawałby protezy dentystyczne stosując tą wykładnię. Tymczasem protezy zębów klasyfikuje się pod symbolem 33.10.17 i opodatkowane są 7% VAT.Stomatolog leczy zęby i odsprzedaje protezy. Wykonuje więc w świetle ustawy VAT jednocześnie i czynności zwolnione od podatku i opodatkowane dlatego w momencie przekroczenia np. W ub. Roku obrotu 10.000,- EURO staje się podatnikiem VAT. Musi prowadzić ewidencję VAT i składać deklaracje.Konkludując uważam, że obrót polegający na sprzedaży protez zębów – w świetle prawa o podatku od towarów i usług – należy do czynności opodatkowanych bez względu na to kto go dokonuje.Proszę o ustosunkowanie się do mojej opinii, którą również podziela doradca podatkowy z Bytomia.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 19.07.2004r. (data wpływu do Tut. Urzędu 19.08.2004 r.) informuję, że podzielam Pani stanowisko w sprawie. Kwestia opodatkowania czynności stosowną stawką VAT zależy od rodzaju tej czynności, jej zaklasyfikowania do właściwej grupy przez powołane ...

Czy świadczenie usług protetyki stomatologicznej jest zwolnione z VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka kontraktuje świadczenia zdrowotne w tym także świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej. Wątpliwości podatnika budzi fakt, czy przedmiotowe świadczenia podlegają zwolnieniu z tytułu podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatki ...

Stawka podatku VAT dla usług protetycznych świadczonych przez technika dentystycznego, moment utraty zwolnienia i powstania obowiązku podatkowego ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 21.06.2004 roku zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego: zapytanie dotyczy stosowania stawki podatku VAT dla us ...

Generowanie strony w 4 ms