Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: agencja turystyczna

Jaką stawkę podatku VAT zastosować do opodatkowania opłat pobieranych przez agenta z tytułu sprzedaży biletów na transport lotniczy krajowy i międzynarodowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 2.02.2004 r., informuje: Wyżej wymienionym pismem spółka zwróciła się z zapytaniem, jaką stawkę podatku VAT zastosować do opodatkowania opłat pobieranych przez agenta z tytułu sprzedaży biletów na transpo ...

Podatnik formułuje zapytanie, jaką stawką powinna być opodatkowana opłata pobierana od klienta za wykonanie usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych na przeloty krajowe i międzynarodowe. Podatnik wskazał, iż jako agent sprzedający usługi transportu lotniczego nie będzie otrzymywał wyrażonej w procentach prowizji od przewoźnika za wystawienie biletu, będzie natomiast pobierał opłatę od klienta, nieujętą w wartości biletu lotniczego.

Opierając się na przedstawionym opisie stanu faktycznego w sprawie, organ podatkowy stwierdza, iż zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% dla u ...

Czy usługi świadczone na rzecz Spółki przez agentów mające na celu pozyskanie klientów (turystów) za wynagrodzeniem prowizyjnym i nie mające one żadnego związku z bezpośrednią korzyścią turysty powinny być uwzględniane przy obliczaniu marży?

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi turystyczne do Tunezji i Egiptu. Do ustalenia podstawy opodatkowania dla celów VAT wyliczana jest marża na koniec każdego miesiąca stosownie do art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.), w terminie nieprzekraczalnym, określonym w § 3 rozporządzenia ...

Czy możliwe jest stosowanie przepisów art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 ze zm.) do prowizji związanej ze sprzedażą agencyjną i uznaje usługi świadczone na rzecz Spółki przez agentów za usługi dla bezpośredniej korzyści turysty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego- biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a: uznać st ...

Czy prowizja agencyjna (dla agenta turystycznego działającego wyłącznie w charakterze pośrednika) od imprez turystycznych organizowanych przez innych organizatorów poza terenem Unii Europejskiejpodlega opodatkowaniu stawką VAT 0%.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz ...


Czy prawidłowym będzie stosowanie się do terminów zawartych w umowie czy też może Pani wystawiać faktury na prowizje na koniec miesiąca oraz czy powinna Pani wystawić korektę do faktury na prowizję za wycieczkę, do której nie doszło?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2007 r. stwierdza, że fakturę potwierdzającą sprzedaż usług wystawia się nie później niż siódmego dnia licząc od dnia wykonania usługi. W przypadku gdy sprz ...

Generowanie strony w 8 ms