Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dług spadkowy


Jak opodatkować podatkiem od spadków i darowizn środki pieniężne uzyskane przez spadkobierców z tytułu sprzedaży akcji dokonanej przez spadkodawcę?

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 16 poz. 89 ze zm.) podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne rzeczy i praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem spadku. Na podstawie art. 19 ust. 3 ww. ustawy, dłużnik spadkodawcy przy zapłacie długu na rzecz spadkobiercy jest zobowiązany potrącić ...

Dotyczy opodatkowania nabytego w drodze spadku lokalu mieszkalnego.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późń. zm./ w odpowiedzi na wniosek podatnika w sprawie udzielenia interpretacji z zakresu przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola postanowił udzielić odpowiedzi na zadane przez podatnika pytania. Uzasadnienie W dn. 14.01.2005 r. stro ...

dot. ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem spadków i darowizn.

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmawia uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew z dnia 28 kwietnia 2005r. Nr IV-1/436s/118/1/2005, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu ...

Koszty ostatniej choroby spadkodawcy tylko wtedy nie są ciężarem spadku w rozumieniu art. 7 ust. 3 u.p.s.d., jeżeli zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, zaś zaliczenie kosztów nagrobka w ciężar spadku powyższy przepis nie uzależnia od poniesienia ich po śmierci spadkodawcy.

Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2004 r., sygn. akt I SA/Sz 438/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Ryszarda R na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 maja 2003 r., nr PB 3.47-4306/8/2003 w przedmiocie podatku od spadków i darowizn. W uzasadnieniu wskazano, że decyzją z dnia 28 lutego 2003r. Nr US-I-PO/4300-31AY-169/2001, Urząd Skarbowy w Świnoujściu ustalił Richardo ...

Czy w przypadku zwrotu spadkobiercom dzierżawcy nieruchomości środków pieniężnych (część ceny sprzedaży nieruchomości), wpłaconych przez dzierżawcę przed zawarciem umowy notarialnej, ma zastosowanie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), jeżeli tak to w jaki sposób należy ustalić wysokość należnego podatku od spadków?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2006 roku (data wpływu do tut. Organu podatkowego 21.02.2005 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy nabyciu spadku, należy odliczyć wartość hipoteki lub kredytu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14 a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r z późn. zmianami// Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pani stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 02.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Pytanie podatnika dotyczy kosztów pogrzebu spadkodawcy i ich dokumentowania

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2006r. stwierdza, iż do długów spadkowych zalicza się poniesione i udokumentowane przez spadkobiercę koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim ...

Czy długiem spadkowym są pożyczki jakie zostały zaciągnięte przez spadkodawcę, a które nie zostały przez niego spłacone?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 10.02.2006 r. (data wpływu 13.02.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ...

Czy wykonanie zapisu testamentowego w postaci obowiązku ustanowienia służebności osobistej mieszkania stanowi ciężar spadku pomimo, że zapis nie został jeszcze wykonany.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku oraz uzupełnione w rozmowie telefonicznej o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...

Generowanie strony w 5 ms