Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uzyskanie przychodów

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2002 r. informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odp ...

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 marca 2003 r. uzupełnione pismem z dnia 17 marca 2003 r. odnośnie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowania wypłaconego Podatnikowi przez pracownika za niedobory powstałe w wyniku niedbałości o powierzony towar - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach up ...

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Nr UG-3014/15/2003 w sprawie zasad stosowania kosztów i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej są wymienione w art. 13 ...

Czy usługi menedżerskie i marketingowe wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz jednego podmiotu (spółki z o.o.) należy zakwalifikować do przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście, o ktorych mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też jako przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, o ktorych mowa w art. 14 w/w ustawy.

W odpowiedzi na Pana pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004r. - za przycho ...

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, które ponoszę podwyższając swoje kwalifikacje medyczne, jeżeli jestem lekarzem, zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym na podstawie kontraktu lekarskiego i w związku z tym zatrudnieniem jestem opodatkowany na zasadach ogólnych i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad księgowania wydatków poniesionych na podwyższanie kwalifikacji medycznych w prowad ...

Czy w przypadku, gdy sprzedałam przed upływem pięciu lat od jego nabycia jedno posiadane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w jednej spółdzielni mieszkaniowej, a pieniądze uzyskane z tej sprzedaży wydatkowałam na nabycie innego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w innej spółdzielni mieszkaniowej, która dopiero buduje lokal, w którym po wybudowaniu ustanowić ma dla mnie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, uzyskany przeze mnie przychód ze sprzedaży prawa do lokalu jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia osiągniętego przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam: Według unormowania zawartego w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. ...

1. Czy przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości za 2003 r. w związku z otrzymaną w 2004 r. decyzją z Urzędu Miasta powinien zostać ujęty w zeznaniu podatkowym za 2003 r., czy należy uwzględnić go w deklaracjach za 2004 r. 2.Czy zapłacone w 2004 r. noty odsetkowe z tytułu rozrachunków wobec dostawców zaksięgowane jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w 2003 r. należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2004 roku?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 17 lutego 2004 r. (wpływ do US 23 lutego 2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego: 1) Czy przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości za 2003 r. w związku z otrzymaną w 2004 r. decyzją z Urzędu Miasta powinien zostać ujęty w zeznaniu podatkowym za 2003 r., czy n ...


Czy różnice kursowe powstałe w wyniku sprzedaży części walut obsługującemu bankowi winny zwiększać przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a różnice w kwotach, wynikające z aktualizacji konta walutowego nie powinny wpływać na zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przedmiot wniosku dotyczy stanu faktycznego w 2003 roku)?

Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (forma prowadzenia działalności - spółka jawna, ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych – księgi rachunkowe) otrzymuje przychody w walucie obcej (EURO) z tytułu eksportu towarów; również zapłata za import towarów i surowców jest dokonywana ze środków zgromadzonych na koncie dewizowym przedsiębiorstwa, pochodzących z eksportu. W związku z ...

Pytanie Spółki dotyczy powstania przychodu z tytułu udostępnionej nieodpłatnie nieruchomości w okresie pierwszych dwóch miesięcy trwania Umowy, tj. w okresie w którym obowiązywać będzie jedynie opłata eksploatacyjna.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pisemne zapytanie Strony przesłane w dniu 20.01.2004r. do Urzędu Skarbowego o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, tj. „czy w związku z przedstawioną w piśmie transakcją powstaje dla Banku przychód z nieruchomości udostępnionej ...

Generowanie strony w 3 ms