Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ocena dowodów

Ile mogę otrzymać środków pieniężnych w formie darowizny od rodziców nie powodujących obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn? Czy pieniądze uzyskane ze zlikwidowanej książeczki mieszkaniowej są udokumentowanym źródłem pochodzenia środków na finasowanie wydatku z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego? Czy pieniądze z zaciągniętego kredytu są udokumentowanym źródłem pochodzenia środków na finasowanie wydatku z tytułu zakupu lokalu mieszkalneg

Ad.1) Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. Nr 16 z 1997 r. poz. 89 ze zm.): – art. 9 ust. 1 pkt 1 – opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, – art. 9 ust. 2 – jeżeli nabycie włas ...

Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi, NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, a z u rzędu bierze pod uwagę jedynie nieważność postepowania sądowego. Oznacza to, że jeżeli strona skarżąca wskazała konkretny przepis prawa, który jej zdaniem został naruszony, to NSA nie jest władny badać, czy w sprawie nie naruszono innego przepisu.

Wyrokiem z dnia 27 maja 2003 r. sygn. akt SA/Bk 1403/02, Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Danuty L. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 4 października 2002 r., utrzymującą w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w tym samym mieście z dnia 15 lipca 2002 r., stwierdzającą brak nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. St ...

W sprawie chodzi o zagadnienie oceny zebranego materiału dowodowego, co należy do sfery proceduralnej. Jeśli zatem w skardze kasacyjnej nie podniesiono zarzutu naruszenia przepisów postępowania (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.) to nie jest możliwe stwierdzenie, że podatnik dokonał czynności przewidzianej w art. 2 ust. 3 pkt 3b ustawy o podatku od towarów i usług, albowiem w rozpatrywanej sprawie prawidłowe stosowanie prawa materialnego uzależnione było od ustaleń faktycznych.

Wyrokiem z dnia 11 lutego 2004 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez T Sp. z o.o. w K decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 marca 2002 r. - PP. 1.36-4408/37/2002 oraz poprzedzającą ją decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 28 grudnia 2001 r. - UKS 11/1/32/0645/2001/1297/K-3, wydane w przedmiocie wymiaru podatku od towarów i usług za listopad 1999 r. ...

Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził aby zaskarżony wyrok w jakikolwiek sposób naruszył przepis art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, stanowiący, że Sąd sprawuje w zakresie swojej właściwości kontrolę pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zarzut uznania za zgodne z prawem zastosowania w postępowaniu podatkowym art. 189 Kpc w zw. z art. 58 Kc, czego następstwem miało być w istocie uznanie za nieważny aneksu do umowy spółki, jest niczym nie poparty i stanowi rezultat nieuprawnionej nadinterpretacji treści motywów zaskarżonego wyroku. Nie wynika bowiem z ich treści, aby Sąd wymienione przepisy stosował i uznał aneks do umowy spółki cywilnej za nieważny. Organy podatkowe miały natomiast prawo do dokonania swobodnej oceny czy podniesiona przez skarżącego okoliczność wniesienia do spółki cywilnej przedmiotowego pojazdu, została udowodniona i z uprawnienia tego skorzystały, zgodnie z przepisem art. 191 Ordynacji podatkowej. Z kolei Sąd w zaskarżonym wyroku, dokonując kontroli legalności decyzji organów podatkowych wydanych w sprawie, nie stwierdził aby wymieniony przepis prawa organy te naruszyły.

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2003 r. sygn. akt SA/Bd 1574/03 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy oddalił skargę Witolda M. na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2003 r. nr PB 2/4117-4/03 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W motywach wyroku Sąd wskazał, że istota sporu w sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia czy samochód osobow ...

dot. sposobu udokumentowania wydatków związanych z budową własnego budynku mieszkalnego finansowanych z przychodu uzyskanego ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 28 i art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) – f) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Państwa z dnia 23 05.2005r. na pos ...


1. Odmienna ocena dowodów zgromadzonych przez organy podatkowe i zaprezentowanych przez podatnika i wyprowadzenia na jej podstawie własnych wniosków nie stanowi o tym, że sąd uchybia dyspozycji art. 187 § 1 u.p.s.a., nie wskazując podstaw do stwierdzenia wadliwości zaskarżonej decyzji. 2. Skoro sąd administracyjny I instancji, mimo zakresu zaskarżenia zawartego w skardze i jej uzasadnieniu, zaprezentował swe stanowisko odnośnie każdego z zakwestionowanych przez organy podatkowe wydatków i nieuznania ich za koszt uzyskania przychodu, podzielając w tym zakresie stanowisko organu odwoławczego, z zachowaniem art. 141 § 4 u.p.s.a., w ww. zakresie zarzut naruszenia przepisu postępowania - ograniczony faktycznie do ram dyspozycji art. 141 § 4 u.p.s.a. - nie może być uwzględniony. 3. Ustalony stan faktyczny nie wykazał, by istniał chociażby potencjalny związek poniesionych przez skarżącego zakwestionowanych wydatków z uzyskanym przychodem lub możliwością przyczynienia się do osiągnięcia przez skarżącego przychodu z danego źródła, co odnosi się również do niezaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodu wydatku skarżącej spółki w zakresie ubezpieczenia członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej. Tym samym WSA ocenił prawidłowo zebrany w sprawie materiał dowodowy, nie naruszając przepisów postępowania i właściwie odniósł go do dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Decyzją z dnia 28.12.2001 r. Inspektor Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, kierując się m.in. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.), określił stronie skarżącej Z. S.A. w P. (aktualnie - F. S.A.) zobowiązanie w podatku dochodowym od osób za rok 2000, zaległość podatkową w tym podatku wraz ...

1. W ramach sądowej kontroli legalności zaskarżonej decyzji Sąd I instancji wykazał, iż dokonana przez organy podatkowe ocena przedstawionych przez podatnika dowodów zawiera nieścisłości i sprzeczności. Dotyczy to zarówno przychodów osiągniętych przed 1994 r., jak i przychodów osiągniętych w 1994 r. 2. Sąd w sposób szczegółowy wykazał wadliwość dokonanej przez organy podatkowe oceny materiału dowodowego, która to ocena skutkowała zaniżeniem przychodu podatnika o wyliczoną kwotę za okres poprzedzający poniesione wydatki na nabycie w 1998 r. mieszkania. 3. Właśnie tak dokonana ocena zebranego przez organy podatkowe materiału dowodowego i ocena dokonanej przez organy podatkowe oceny dowodzi, iż kontrola sądowa regulacji materialnoprawnej leżącej u podstaw stosunku prawnego ze stanem faktycznym nie jest iluzją lecz że Sąd działał w granicach zakreślonych w ustawie. Ocenę dowodów można skutecznie zakwestionować w skardze kasacyjnej tylko wtedy, gdy wykazano, że była ona w sposób oczywisty błędna lub rażąco wadliwa.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 maja 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 10 września 2002 r. określającą Dariuszowi S podatek dochodowy od osób fizycznych za 1998 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, iż zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem przepisów postępowania, które to naruszenia miały istotny wpływ na wy ...


W jaki sposób pracownik powinien udokumentować swoją sytuację, aby przyznanie zapomogi pieniężnej, w całości sfinansowane ze środków ZFŚS, w związku z chorobą dziecka pracownika lub kilkumiesięcznym przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim zwolnić od podatku?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. Z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. / , art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm./, w związku z wnioskiem z dnia 25.11.2005r. / data wpływu do tut. Organu ? 29.11.20 ...

Generowanie strony w 49 ms