Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: niedostateczna kapitalizacja

Czy przepis art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochdowym od osób prawnych ma zastosowanie do odsetek naliczonych do dnia przyjęcia środka trwałego do używania zwiększających wartość tego środka?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze zmienia informację Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie z dnia 19.04.2004 r. nr I-3/436/4/EP/04 wydaną na wniosek Podatnika z dnia 16.02.2004 r. części dotyczą ...

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym przepis art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie dotyczy zagranicznej osoby prawnej-pożyczkodawcy i polskiej osoby prawnej- pożyczkobiorcy, które nie posiadają tego samego udziałowca?

POSTANOWIENIE Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2005 r. złożonego w dniu 11 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyłączenia z kosztów uzyskania p ...

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od pożyczki bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz 61 ustawy o podatku od osób prawnych.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r: Ordynacja podatkowa (Dz.U: z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia Sp. z o.o. zs. w Gliwicach na postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2005 r., Nr PD/423-18/05/11670 sprostowane postanowieniem z dnia 14 marca 2005 r. Nr ...

Czy odsetki wypłacone w ramach umowy o utworzeniu i funkcjonalnym powiązaniu subrachunków nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 10.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie dotyczącym tzw. "niedostatecznej kapitalizacji", Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urz ...

Czy odsetki wypłacane w ramach umowy cash poolingu nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 10.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie dotyczącym tzw. "niedostatecznej kapitalizacji", Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu ...

Jak należy rozumieć w aspekcie art.9 ustawy z dnia 18 listopada 2004r. o zmianie ustawy o p.d.o.p. pojęcie „udzielenia kredytu” tj. czy przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji należy stosować do odsetek wynikających z umów kredytowych zawartych do 01.01.2005r., czy też wynikających z kwot kredytów przekazanych do dyspozycji Spółki po tej dacie?.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika ...

W którym momencie należy określić wielkość przekraczającą trzykrotność kapitału zakładowego skoro w pierwszej kolejności nastąpi spłata pożyczek a następnie odsetek od tych pożyczek?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2005 r. (data wpływu 02.02.2005r.), uzupełnionego w dniu 09.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu określenia wielko ...

Jeżeli przed wypłatą odsetek od pożyczek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z umową spółki i w konsekwencji w dniu wypłaty wielkość tego kapitału osiągnie poziom, który spowoduje że całość odsetek będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu dla spółki to czy na gruncie prawa podatkowego nie będzie występowała kolizja?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2005 r. (data wpływu 02.02.2005 r.), uzupełnionego w dniu 09.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lu ...

Czy wyłączenie ograniczeń wynikających z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji dotyczy również pożyczek udzielonych przez polskich udziałowców, będących osobami fizycznymi, podlegającymi w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółka w latach 1999-2000 zaciągnęła pożyczki na zakup działek budowlanych oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania od polskiego udziałowca, będącego osobą fizyczną, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Udziałowiec ten posiada większość udziałów spółki. Obecnie spółka zamierza dokonać spłaty odsetek naliczon ...

Czy wypłata po dniu 01.01.2005 r. transz z tytułu kredytu odnawialnego zaciągniętego od podmiotu krajowego na mocy umowy kredytowej z dnia 31.12.1998 r. nie podlega uregulowaniom art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż środki te pochodzą z kredytu udzielonego przed 01.01.2005 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Generowanie strony w 20 ms