Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nauczyciel akademicki

Czy wynagrodzenie nauczyciela akademickiego - obywatela Republiki Czeskiej, przebywającego czasowo w Polsce w celu nauczania, zatrudnionego na umowę o pracę zwolnione jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub s ...

Czy dochody uzyskane w Polsce z tytułu nauczania (umowa o pracę) przez osobę zamieszkałą w Szwecji podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Ze stanu faktycznego opisanego w piśmie wynika, że podatnik od 13 lat pracuje i mieszka w Szwecji, gdzie opodatkowuje swoje dochody. Podatnik, profesor matematyki zatrudnionym na Uniwersytecie w Szwecji, dostał propozycję zatrudnienia na 1/2 etatu w Wyższej Szkole w Polsce od stycznia 2005r. Zakres obowiązku podatkowego osób nie mających w Polsce miejsca zamieszkania, wykonujących pracę w Polsce, ...

PYTANIE PODATNIKA 1. Czy w 2005 r. wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Naukowej wyplacone dla członków nie będących pracownikami instytutu stanowi podstawę do naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy w podstawie opodatkowania nalezy uwzględnić koszty uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Instytutu zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.04.2005 r. Instytut zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej ...

Pytanie dotyczy możliwości uwzględnienia 50 % kosztów uzyskania wynikających z art. 22 ust. 9 pkt. 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do części wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należnego mu za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym.

W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 01/12/2004r. oraz informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dn. 31/01/2005 Nr 1472/RPŁ/423-143/MM/05, udzielonej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż stosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tyt ...

Sposób opodatkowania dochodów z pracy profesora - rezydenta Niemiec.

W dniu 23.06.2006 r. do tutejszego Organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z treści wniosku wynika, że płatnik , zatrudnił na podstawie umowy o pracę , Podatnika na stałe zamieszkałego w Niemczech. Wymieniona wyżej osoba zatrudniona jest na czas ok ...

1. Czy zastosowane przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej podwyższone koszty uzyskania przychodu dla pracowników akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę są zasadne?2. Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów przy umowach zlecenie (prowadzenie wykładów) ? - zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Kultury Departament Prawno-Legislacyjny z Warszawie (pismo nr DP/WPA.024/226/03 z dnia 13.06.2003 r.).

Wnioskiem z dnia 30.10.2006 r. znak : PWSZ .../06, uzupełnionym następnie pismem z dnia 14.11.2006 r. ( wpływ 16.11.2006 r.) oraz pismem z dnia 28.11.2006 r. (wpływ 30.11.2006 r.) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawiając następujący s ...

Czy nauczycielowi akademickiemu przysługuje 50% norma kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich?

Postanowienie Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.02.2007 roku w sprawie wydania pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich, Naczelnik Urzędu ...

Czy przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prawidłowe jest wyłączanie z podstawy opodatkowania 50 % kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopu wypoczynkowego i urlopu naukowego.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% do wynagrodzenia nauczyciela akademickiego z ...

Czy usługi edukacyjne świadczone w ramach umów o dzieło zawartych z prywatną wyższą uczelnią, polegające na przygotowaniu oraz prowadzeniu wykładów, przeprowadzaniu egzaminów, opracowaniu programu seminariów, opracowaniu harmonogramu prac indywidualnych - podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27 sierpnia 2006 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego: 01.09.2006 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i spo ...

Czy nauczyciele akademiccy wykonujący pracę w ramach stosunku pracy, mający uprawnienia twórców, mają prawo do odliczania 50% kosztów uzyskania przychodów od przychodów za wykonane czynności będące przedmiotem prawa autorskiego ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.: Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 12.01.2007 r. (data wpływu 15.01.2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 1.02.2007 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

Generowanie strony w 6 ms