Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instrumenty muzyczne

Wysokość stawki podatku VAT na sprzedaż instrumentów muzycznych po dniu 01.05.2004 r.

W poz. 124, załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), jako towary opodatkowane stawką 7% wymieniono grupę wyrobów sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej (działającej na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzie ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować sprzedaż instrumentów muzycznych sklasyfikowanych w grupowaniu według PKWiU 36.30.16?

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.W poz. od 110 do 128 wymieniono wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystyczne ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkowywać wyroby takie jak: organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe?

Wg przedstawionego przez podatnika stanowiska wyroby powyższe zostały zaklasyfikowane pod symbolem PKWiU 36.30.13-10. Wegług Polskiej klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 36.30.13-10 występują organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe. Ponieważ wyroby te nie są wymienione ani w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ...

Z treści pytania skierowanego do organu podatkowego wynika, że Akademia zamierza nabyć organy wielogłosowe, piszczałkowe o symbolu PKWiU 36.30.13– 10.10, które zostaną dostarczone i zamontowane przez zagranicznego dostawcę w siedzibie Akademii. Zgłoszone przez Podatnika zapytanie dotyczy stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla tego typu transakcji.

W związku z informacją udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) pismem z dnia 23.07.2004r. Nr III-2/443/VAT/738/2004/AW, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie art. 14b w/w ustawy po przeanalizowaniu treści pytania i udzielonej przez organ pierwszej instancji infor ...

Według jakiej stawki VAT należy opodatkować usługi organmistrzostwa?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 17 lutego 2007 r. (data wpływu: 19 lutego 2007 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach n ...

brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy kwota wypłacona pracownikowi przez wnioskodawcę jako zwrot poniesionych kosztów na remont własnego instrumentu stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

OSP nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem instrumentów muzycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 37 ms