Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środek (preparat) chemiczny

Podatnik zwraca się z zapytaniem o informację dotyczącą zmiany z dniem 1 maja 2004 r. stawki podatkowej podatku od towarów i usług na artykuły z grup o następujących symbolach PKWiU: 28.62.10 – gumiaki, narzędzie ogrodowe, sekatory 29.32.40 – prowadnice (maszyny ogrodowe) 29.32.40-10 – systemy zraszające 28.62.50-63 – uchwyt rozrusznika pilarki, złączki, akcesoria do pilarek 24.20.15-73.12 – trutki na szczury 24.20.11-60.17 – spray owadobójczy 24.20.11-60.19 – środki przeciw owadom biegającym 20.51.14-50.99 – drewno cedrowe na mole, eko pułapka na muchy.

Udzielając odpowiedzi na zapytanie podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU upoważnione są wyłącznie odpowiednie organy statystyczne. Zatem organ podatkowy udzielając odpowiedzi na zapytanie przyjął za prawidłowe wskazane przez podatnika klasyfikacje statystyczne wymienionych towarów. Zgo ...

W przedmiotowym piśmie podatniczka zwraca się z pytaniem dotyczącym stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży impregnatów i środków grzybobójczych do drewna zawierających pestycydy sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniu 24.20.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.Nr 54, poz. 535) podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na podstaw ...

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zagadnień poruszonych poniżej. 1) Firma nasza zajmuje się działaniami proekologicznymi, między innymi dezynfekcją pomieszczeń inwentarskich, hal widowiskowych itp. Dotychczas w tym celu używaliśmy środki dezynfekcyjne zawierające pochodne chloru ( podchloryny i ich mieszaniny za związkami kompleksującymi ). Obecnie zalecane są środki bardziej ekologiczne, nie akumulujące się w środowisku i biodegradowalne. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie do dezynfekcji alkoholu etylowego w stężeniu ok. 60-70%. W związku z tym zwracamy się prośbą o wskazanie możliwości zakupu skażonego alkoholu etylowego i warunków jakie musimy spełnić. Dezynfekcja odbywa się poprzez rozpylanie przyrządzonego roztworu urządzeniem ciśnieniowym. Nadmieniamy, że zarówno wspólnik jak i ja posiadamy wyższe, kierunkowe wykształcenie ( absolwenci chemii Politechniki Łódzkiej ). 2) Drugim zagadnieniem jest chęć produkcji przez naszą firmę płynu do spryskiwaczy samochodowych i płynu myjącego do szyb i reflektorów na bazie również alkoholu etylowego. Rozcieńczenie dla płynu letniego wynosi ok. 15%, a dla zimowego ok. 40%. W skład takich preparatów wchodzą związki powierzchniowo czynne ( detergenty ), barwniki, środki zapachowe i nabłyszczające. W tym celu również stosowalibyśmy skażony alkohol etylowy ( spirytus ). W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 12 maja 2004 r. informujemy, że przedmiotowy płyn do spryskiwaczy sklasyfikowany jest do symbolu PKWiU 24.66.33-50.30.

Ad. 1) Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ), alkoholem etylowym są wszelkie wyroby określone w tymże artykule. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 6 300 zł od 1 hektolitra czystego alkoholu zawartego w gotowym wyrobie. Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. nr 87, poz. 825 ze zm. ) w spr ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować przy sprzedaży w/wym. towaru w okresie od dnia 01.05.2004 r. do dnia 30.04.2008 r.?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika l.dz. 157/2006 z dnia 06.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.10.2006 r.), uzupełnionego pismem l.dz. WFR I-3/5648/2006 z dnia 04.12.2006 r., o udzielenie pisemnej int ...

Pytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży środka chemicznego do dezynfekcji oraz zwalczania pleśni i grzybów na bazie czwartorzędowych soli amoniowychtowaru zaklasyfikowanego wg nr PKWiU 24.20.15-52.20.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 25.04.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług towaru zaklasyfikowanego wg nr PKWiU 24.20.15-52.20 (śr ...

Przedmiotem zapytania i wniosku o udzielenie interpretacji jest ustalenie właściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do produktu stosowanego do dezynfekcji strzyków krów (Benzitrin i Dermafit).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu i dystrybucji środków chemii przeznaczonej dla rolnictwa oraz w niewielkim zakresie dodatków zawiązanych z żywieniem zwierząt gospodarczych. Jak wskazano we wniosku, środki odkażające zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów ...

Generowanie strony w 21 ms