Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

Podatnik pyta, czy przepis art. 14 ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną działającą wspólnie z małżonkiem. Podatnik stwierdza, że między małżonkami nie została zawarta umowa spółki cywilnej i działalność gospodarcza jest prowadzona na zasadach współwłasności małżeńskiej. W celach podatkowych wykorzystywany jest NIP tego małżonka, który będzie nadal kontynuował działalność. Wspólne prowadzenie działalności gospodarczej ma się zakończyć w maju 2004 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: 1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; 2) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na ...

Jakie są obowiazki nastepcy prawnego w zakresie podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, iż: przepisy art. 6 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również to ...

dotyczy obowiązku składania deklaracji VAT i CIT w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę

„O.” sp. z o.o. zwróciła się w dniu 18.08.2004 r. z pisemnym zapytaniem o zakresie stosowania art. 99 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), jak również przepisu art. 25 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Podatnik przedstawiając stan faktyczny podał, iż „O.” sp. z o.o. z siedzibą w ...

Czy w związku z likwidacją działalności gospodarczej istnieje obowiązek zwrotu odliczonego podatku od towarów i usług z tytułu zakupu samochodu ciężarowego oraz zwrotu kwoty odliczonej z tytułu zakupu kasy fiskalnej?

W odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie z dnia 19.05.2003 r. Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż od dnia 12.08.2002 r. miał Pan zawieszoną działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami s ...

wynagrodzenie za świadczenie usług powstrzymywania się od wykonywania czynności związanych z działalnością konsumencką należy rozpatrywać jako przychody podatkowe w miesiącu którego dotyczy wystawiona faktura. Z kolei w kwestii kosztów ponoszonych w związku z zaprzestaniem działalności konsumenckiej koszty stanowiące podstawę kalkulacji wynagrodzenia Spółki powinny być traktowane jako koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, ( j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.03.2005r. Sp. z o.o. "W" wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 17.03.2005r., Nr US72/ROP1/423-25/27/05/PS w sprawie udzielen ...

Spółka zaprzestała prowadzenia transakcji handlowych, ponosi jednak bieżące koszty takie jak m.in. czynsz, opłaty telefoniczne, bankowe. Spółka osiąga przychody jedynie z tytułu odsetek bankowych. Czy ponoszone przez spółkę wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu stwierdza, że stanowisko ..................... sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2005 r., który wpłynął w dniu 24 lutego 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Spólka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. nr 8 poz. 60) w związku ze złożonym Spółkę wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego braku obowiązku opodatkowania towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy ...

Czy wraz z mężem spełnia wszystkie przesłanki, które umożliwiają jej wybór wspólnego opodatkowania za rok 2004 w sytuacji gdy mąż zlikwidował działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym dnia 01.01.2004 ?

Mąż podatniczki prowadził do dnia 01 stycznia 2004 roku pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochody z tego źródła opodatkowane były zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 144 poz. 930 z późn. zm.). W dniu ...

Pytanie podatnika brzmi - czy w sytuacji nie składania przez spółkę deklaracji miesięcznych CIT-2 i zeznań rocznych CIT-8 z powodu czasowego zaprzestania prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, istnieje obowiązek złożenia wstecz wszystkich zaległych deklaracji i zeznań, jeżeli tak , to kto powinien je podpisać w przypadku zmiany członków zarządu ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr. 8 z 2005r. poz. 60 ze zm./ , po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 10.10.2005r. /data wpływu do Urzędu - 19.10.05r./, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo udzielając pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w in ...

Czy w związku z okresowymi przerwami w prowadzeniu działalności gospodarczej prawidłowo zostały ujęte w kosztach uzyskania przychodów stałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana P. z dnia 11.05.2006 r., uzupełnionego w dniu 05.06.2006 r., o interpretację z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie możliwości zaliczeni ...

Generowanie strony w 14 ms