Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wymiana pamięci kasy rejestrującej

1. Czy oddział powinien dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, że z dniem 1.05.2004 r. przestaje być podatnikiem VAT w związku z art. 160 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004? 2. Czy w związku z zaistniałymi zmianami tj. zmianą numeru NIP oraz zmianą nazwy podatnika powinna być dokonana wymiana pamięci fiskalnej z zachowaniem czynności określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.07.2002 r.?

Przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) stanowią, iż w przypadku ustania bytu prawnego podatnika, decyzja o nadaniu NIP wygasa z mocy prawa. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozlicza ...

1. Czy oddział powinien dokonać zgłoszenia w tut. Urzędzie Skarbowym , że z dniem 1 maja 2004 r. przestaje być podatnikiem VAT w związku z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?2. Czy w związku z zaistniałymi zmianami tj. zmianą numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz zmianą nazwy podatnika powinna być dokonana wymiana pamięci fiskalnej kasy z zachowaniem czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U.Nr 137, poz. 926 ze zm./. Pismem z dnia 9 marca 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. organu pod ...

Pyt. dotyczy przekazania kasy rejestrującej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez małżonków ale zarejestrowanego na jednego z małżonków w nowo powstałą spółkę cywilną

Wnoszący zapytanie przedstawili stan faktyczny, z którego wynika, że od 12 kwietnia 1991 r. prowadzą działalność gospodarczą na imię obojga małżonków na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Do celów podatku od towarów i usług zarejestrowana jest Pani (...). Drugi małżonek jest osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności żony. W zakresie podatku dochodowego oboje m ...

Czy po wniesieniu aportu (w postaci całego przedsiębiorstwa) do spółki, na zasadzie sukcesji uniwersalnej, ewidencjonowanie obrotu może odbywać się za pomocą kas rejestrujących wcześniej nabytych?

Zgodnie z § 4 ust.1 pkt 1 lit b i pkt 6 lit b rozporządzenia Ministra Finansów z 04 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U.Nr 108, poz.948 z 2002r. ost.zm. Dz.U.Nr 85, poz.798 z 2004r.) kasa rejestrująca musi zapisywać w pamięci fiskalnej numer identyfikacji podatkowej podatnika ( ...

czy będziemy musieli kupować nową kasę fiskalną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1-4 oraz 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005) w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 10.01.2005 (data wpływu 11.01.2005) Naczelnik Urzędu skarbowego w Makowie Mazowieckim postanawia uznać stanowisko podatnika dotyczące mozliwości użytkowania dotychczas posiadanej kasy fiskalnej za prawidłowe. U ...

Czy istnieje możliwość kontynuowania ewidencji poprzez kasy rejestrujące w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków w spółkę jawną?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 93a § 2 pkt.2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 111 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt.1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002 r. w sprawie warunków technicznych, którym ...

Kto powinien przechowywać wycofane z obiegu kasy rejestrujące?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.12.2004 r. z zakresu kas rejestrujących (doręczone w dniu 22.12.2004 r.), uzupełnione następnie w dniu 20.01.2005 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - według stanu prawnego na dzień 31.12.2004 r. - wyjaśnia, co następuje: Poda ...

- Dotyczy ekspoatacji kas fiskalnych posiadających "starą" homologację.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie eksploatacji kas fiskalnych posiadających "starą" homologac ...

1) Czy w miesiącu marcu 2007r. spółka cywilna może wystawić fakturę VAT na sprzedaż środków trwałych dla nowo powstałej firmy? 2) Czy dokonując sprzedaży auta na fakturę VAT podatnik narazi się na zwrot podatku VAT do Urzędu Skarbowego w formie gotówkowej? 3) Czy po dokonaniu odczytu i wymianie modułu w kasie fiskalnej spółka cywilna może sprzedać kasę fiskalną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2007r. Spółki cywilnej ..., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż - stanowisko w zakresie sprzedaży sa ...

dot. podatku od towarów i usług w zakresie użytkowania kas rejestrujących

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 49 ms