Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi medyczne

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2002 r. znak: Ldz. PZOZ 3430/02 Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że usługi polegające na sporządzaniu i wydawaniu dokumentacji medycznej na żądanie sądów przez: szpitale - są klasyfikowane od dnia 01.01.2003 r. według Polskiej Klasyfika ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie w sprawie określenia stawki VAT, złożone w dniu 18 czerwca 2003 r., informuje, że wymienione usługi stomatologiczne takie jak: leczenie protetyczne przez lekarza stomatologa z wykorzystaniem pracowni protetycznej, odbudowa zęb ...

Możliwość zastosowania stałej 19 % stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-5) w 2004 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2004 r.

W odpowiedzi na pismo Pana z dnia 22.12.2003 r. (wpływ w dniu 23.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji na temat możliwości zastosowania stałej 19 % stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-5) w 2004 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Or ...

Czy usługi gimnastyki korekcyjnej świadczone przez osobę posiadającą tytuł technika fizjoterapii podlegają zwolnieniu w podatku od towarów i usług ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 06.02.2004 r. W związku z treścią pkt 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31.03.1995 r. w spr ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi w zakresie protetyki stomatologicznej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2004r. (data wpływu: 02.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: W załączniku Nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze. zm.), który jest wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką 7%, wymieniono w: poz. 41 symbol PKWiU ex 33.10.17 sztuczne stawy; przyrządy; a ...

Czy wykonywane usługi polegające na leczeniu chorych, za które to usługi Podatnik otrzymuje wynagrodzenie od podmiotów wykonujących usługi medyczne na podstawie zawartego z nimi kontraktu oraz sporadycznie od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej są działalnością gospodarczą czy też może noszą znamiona działalności wykonywanej osobiście oraz czy mogą być rozliczane na zasadach ogólnych?

W związku z Pana zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 20 stycznia 2004 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 9a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 1 ...

Płatnik zwrócił się z zapytaniem: czy opłata za usługi medyczne wykraczające poza zakres medycyny pracy opłacana w formie ryczałtu jest dla pracowników przychodem w rozumieniu art. 11 i 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycnych.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej updf (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr ...

Czy opłata za usługi medyczne wykraczające poza zakres medycyny pracy opłacana w formie ryczałtu jest dla pracowników przychodem w rozumieniu art. 11 i art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej updf (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, ...

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług usługi pobytu opiekunów świadczone przez zakład opieki zdrowotnej przeznaczony dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2. W poz. 20 załącznika Nr 2 zamieszczono usługi o symbolu PKWiU ex 85, tj. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia tętniczego poza placówkami ochrony zdrowia. Jednocześnie in ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług polegających na przewozie dzieci niepełnosprawnych na trasie dom - szkoła – dom? Samochody są wyposażone w specjalistyczne pasy do mocowania osób i wózków inwalidzkich oraz najazdy lub windy. W pojeździe przebywa osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Zgodnie z opinią klasyfikacyjną wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (pismo z dnia 26.11.2003 r. Nr OISK-5672/KU-689/14-8522/03) usługi świadczone przez podatnika - polegające na przewozie osób niepełnosprawnych specjalnie przygotowanymi do tego celu samochodami, w których odpowiednio przygotowany personel medyczny sprawuje opiekę w trakcie pr ...

Generowanie strony w 69 ms