Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana nazwy

1. Czy oddział powinien dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, że z dniem 1.05.2004 r. przestaje być podatnikiem VAT w związku z art. 160 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004? 2. Czy w związku z zaistniałymi zmianami tj. zmianą numeru NIP oraz zmianą nazwy podatnika powinna być dokonana wymiana pamięci fiskalnej z zachowaniem czynności określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.07.2002 r.?

Przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) stanowią, iż w przypadku ustania bytu prawnego podatnika, decyzja o nadaniu NIP wygasa z mocy prawa. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozlicza ...

Czy przy zmianie wpisu w KRS (zmiana nazwy Spółki) można dokonywać zakupu, gdzie faktura VAT zawiera stare dane firmy(nazwa i adres)? Czy można dokonać odliczenia podatku VAT z faktury zawierające stare dane firmy?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 13, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie udziela informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i stwierdza, co następuje: Spółka wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że: W d ...

Jaką datę należy uznać za faktyczną datę zmiany nazwy firmy: datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, czy datę otrzymania postanowienia w tej sprawie, a w konsekwencji - od kiedy podatnik powinien stosować nową nazwę firmy na fakturach? Czy istnieje potrzeba skorygowania nazwy firmy na fakturach za pomocą not korygujących?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.01.2004 r., uzupełnione pismem z 30.01.2004 r., doręczonym do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 26.02.2004 r., Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwesti ...

Czy spółka jawna z nową nazwą może bez wystawiania not korygujących zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów faktury dotyczące zakupu towarów i usług wystawione na starą nazwę spółki?

STAN FAKTYCZNY Prawomocnym wyrokiem sądu z dnia 22 marca 2005r. wyłączony został z działalności jeden współnik p. ......., w związku z czym spółka zmieniła nazwę. Poprzednia nazwa brzmiała .... . Obecna zaś nazwa spółki brzmi: .... . Wpisu do KRS dokonano 29 kwietnia 2005r., natomiast postanowienie z KRS otrzymano 10 maja 2005r. Do dnia 10 maja 2005r. faktury dotyczące zakupu towarów i usług wysta ...

Czy zmiana treści faktury VAT dotycząca nazwy nabywcy towaru może być dokonana notą korygującą (numer NIP jest prawidłowy)?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 09.06.2005r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 10.06.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordy ...

Czy należy dokonać korekty faktur VAT, wystawionych w okresie od dnia zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zmiany nazwy i adresu firmy do dnia otrzymania z KRS informacji potwierdzającej dokonane zmiany, w przypadku gdy faktury te zawierały dane sprzed zmiany?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony nr (...) z dnia 15.04.2005 r. (doręczonego w dniu 19.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Od którego momentu na fakturach VAT należy stosować nową nazwę nabywcy ?

Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że zmieniła ona nazwę.Zmiana nazwy została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 lutego 2006 roku. Aktualny odpis KRS Spółka otrzymała 2 marca 2006 roku. Pozostałe dane Spółki tj. Regon, NIP i adres nie uległy zmianie. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy jeśli któryś z dostawców wystawi jej faktury, ...


Od jakiej daty Spółka powinna podawać na fakturach nazwę nowej firmy? Czy Podatnik powinien wystawić noty korygujące oraz dokonać korekty faktur VAT otrzymanych i wystawionych w okresie od daty wpisu zmiany firmy Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS do daty doręczenia na adres pełnomocnika Spółki postanowienia sądu rejestrowego o wpisie zmiany firmy Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać z ...

Wnioskodawca, nie będęcy podatnikiem VAT, nie może na drodze wystawienia noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 9 ms