Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

1. Czy oddział powinien dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, że z dniem 1.05.2004 r. przestaje być podatnikiem VAT w związku z art. 160 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004? 2. Czy w związku z zaistniałymi zmianami tj. zmianą numeru NIP oraz zmianą nazwy podatnika powinna być dokonana wymiana pamięci fiskalnej z zachowaniem czynności określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.07.2002 r.?

Przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) stanowią, iż w przypadku ustania bytu prawnego podatnika, decyzja o nadaniu NIP wygasa z mocy prawa. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozlicza ...


Czy zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej spowoduje zmianę numeru NIP?

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2004r. – uzupełnione 08.06.2004r. - w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu wyjaśnia: Przystąpienie drugiego małżonka do działalności prowadzonej wcześniej przez jednego i wspólne ...

Czy w związku z przekształceniem głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Oddział przedsiębiorcy zagranicznego można do czasu wykreślenia Głównego Oddziału z KRS posługiwać się dotychczasowym numerem NIP.

W odpowiedzi na złożone w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zapytanie podatnika xxx Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z dnia 14.09.2004 r., którego termin rozpatrzenia został przedłużony postanowieniem tutejszego organu z dnia 03.11.2004 r. zn.:US72/DNW/401-3177/04/SZD, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warsz ...

Czy konieczne jest nadanie nowego NIP placówce oświatowej powstałej w wyniku przekształcenia dotychczasowej ?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Szkoły ... z dnia ... r. , Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie postanawia, że przedstawione w przedmiotowym wniosku stan ...

Generowanie strony w 27 ms