Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dodatek za rozłąkę

- dotyczy odliczeń od dochodu składek na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa.

Stosownie do art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie wniosła w dniu 30.03.2004 r. do Izby Skarbowej w Olsztynie zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie odliczeń od dochodu składek na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa. Izba Skarbowa w Olszt ...

Czy dodatek za rozłąkę wypłacany funkcjonariuszom przeniesionym na stałe stanowi przychód ze stosunku służbowego i podlega opodatkowaniu łącznie z pozostałymi świadczeniami należnymi od pracodawcy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Państwa zawarte we wniosku z dnia 15.03.2005r., uzupełnionym 24.03.2005 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I ...

Czy dodatek za rozłąkę jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy sposób wyliczenia dodatku przedstawiony przez spółkę jest prawidłowy?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dn. 19.04.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznyc ...

Czy w trakcie trwania roku podatkowego, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, możliwym jest równoczesne zastosowanie kosztów uzyskania przychodu w różnej wysokości, to jest w wysokości po 102,25zł np. za pierwsze cztery miesiące roku podatkowego i po 127,82zł za pozostałe8 miesięcy roku podatkowego, w których miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2006r.złożonego w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim (data wpływu do organu podatkowego 19.05.2006r.), przesłanego pismem z dnia 22.05.2006r. zgodnie z właściwością miejscową do tut. organu podatkowego (data wpływu 2 ...


1. Czy wypłacany żołnierzom zawodowym przeniesionym służbowo dodatek za rozłąkę można zwolnić z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych? 2. Czy zwrot kosztów dojazdów można zwolnić z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy obie te należności można zwolnić z opodatkowania do wysokości kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie z innymi należnościami przysługującymi żołnierzowi za okres przeniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

1. Czy koszt zakwaterowania należy włączyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości? 2. Czy można wyłączyć z podstawy opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszt zakwaterowania w kwaterze prywatnej świadczonej usługi wynajmowania na cele zbiorowego zakwaterowania - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł? 3. Czy koszt wyżywienia należy włączyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości? Jeżeli któryś z powyższych składników podlega włączeniu do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych to czy należy go ujmować jako składnik wynagrodzenia w wartości brutto czy netto (Spółka nie posiada prawa do odliczenia usług gastronomicznych i noclegowych na podstawie ustawy o VAT)? 4. Czy wprowadzony aneksem do regulaminu wynagradzania dodatek za rozłąkę dla osób, którym pracodawca finansuje koszt zakwaterowania i wyżywienia i którzy nie mają możliwości codziennego powrotu do miejsca zamieszkania w wysokości diety za czas podróży służbowej na obszarze kraju za każdy dzień korzysta na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

opodatkowanie przysługujących żołnierzom zawodowym należności z tytułu przeniesienia służbowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy dodatek za rozłąkę, który otrzymuje żołnierz zawodowy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy do dodatku za rozłąkę wypłacanego żołnierzom zawodowym na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 oraz § 7a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 28 maja 2004r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe, właściwym jest zastosowanie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 18 ms