Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie dobrowolne

Rada wierzycieli w procesie upadłościowym Spółki przyjęła na wniosek syndyka uchwałę, w której wierzycieli pragnących przejąć za posiadane wierzytelności lokale mieszkalne, zobowiązuje do uiszczenia na rzecz masy upadłości tzw. "dobrowolnego świadczenia", którego wysokość zależy od wielkości przejmowanego mieszkania. Syndyk Spółki w upadłości w związku z takim zapisem oświadczył, iż świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w związku z powyższym odmówił wystawienia faktur VAT. Czy postępowanie Syndyka w tym przypadku jest prawidłowe?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Rada Wierzycieli Spółki z o.o. w upadłości podjęła uchwałę, zgodnie z którą Rada Wierzycieli udzieliła zezwolenia Syndykowi, w myśl art. 131 § 1 pkt 4 w zw. z art. 121 § 3 rozporządzenia Prawo upadłościowe, na zawarcie z wierzycielami upadłego, zamieszczonymi na liście wierzytelności, umów, na mocy których wierzyciele upadłego przejmą na pocz ...

Czy wartość świadczeń medycznych do ponoszenia, których zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu pracy nie stanowi przychodu pracownika Spółki, czy opłata mająca ogólny charakter za usługi medyczne nieobowiązkowe opłacana w formie ryczałtu jest dla pracowników oraz członków ich rodzin przychodem podatkowym?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 4 czerwca 2004 r. (data wpływu do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 7.06.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że podziela stanowisko Spółki, iż: wartość świadczeń medycznych do ponos ...

Potwierdzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz pracowników Spółki z tytułu dobrowolnych świadczeń medycznych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 18.03.2005r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 22.03.2005r. , uzupełnionego pismem z dnia 11.04.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 13.04.2005r.), w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa ...

Czy wykupienie przez pracodawcę dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacanych w formie ryczałtu powoduje powstanie u tych pracowników przychodu?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ponosi wydatki związane z wykupem dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacane w formie ryczałtu. Spółka stoi na stanowisku iż wartość świadczeń medycznych z których potencjalnie mogą korzystać pracownicy nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osó ...

Czy w przypadku istnienia małżeńskiej rozdzdzielności majątkowej istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z tytułu dobrowolnych świadczeń męża na rzecz dzieci ?

Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art.216 i art. 14a § 1-5 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, postanawia nie potwierdzić stan ...

Czy świadczenia przekayzwane osobom fizycznym w zamian za opuszczenie przez nie budynków podlegają pdof?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży nieruchomości, w której zobowiązała się do: oczyszczenia terenu nieruchomości z zabudowań, które ze względu na swój stan techniczny kwalifikują się do rozbiórki oraz wysiedlenia zamieszkujących te zabudowania ludzi, co wynika z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane i nakłada obow ...

Czy przekazywana przez męża kwota na utrzymanie domu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zmiana interpretacji indywidualnej Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu interpretację indywidualną z dnia 29 kwietnia 2008 r., Nr IBPB2/415-214/08/ASz, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów uznającą za nieprawidłowe stanowisko Wnios ...

Generowanie strony w 52 ms